Nguni't ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya, na siyang ina natin. He was in doubt as to their state, and was anxious to know the result of their present delusions. 30Gayon man ano ang sinasabi ng kasulatan? 29Datapuwa't kung papaanong yaong ipinanganak ayon sa laman ay nagusig sa ipinanganak ayon sa espiritu, ay gayon din naman ngayon. 0 Votes, Galatians 4:4 - 5 Gayon man ang anak sa alipin ay ipinanganak ayon sa laman; nguni't ang anak sa babaing malaya ay sa pamamagitan ng pangako. Isalin filipino tagalog. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) May nangagmamalasakit sa inyo sa hindi mabuting akala; subali't, ang ibig nila ay ihiwalay kayo, upang ipagmalasakit ninyo sila. 16 Datapuwa't kung papaanong yaong ipinanganak ayon sa laman ay nagusig sa ipinanganak ayon sa espiritu, ay gayon din naman ngayon. May nangagmamalasakit sa inyo sa hindi mabuting akala; subali't, ang ibig nila ay ihiwalay kayo, upang ipagmalasakit ninyo sila. 1. Galatians 4:4-7 EXEGESIS: THE CONTEXT: Whereas many of Paul’s letters were written to churches in a particular city, such as Rome or Corinth, this letter was written to “the assemblies of Galatia”—a region in the central part of what we know today as Turkey. Maliliit kong mga anak, na muli kong ipinagdaramdam sa panganganak hanggang si Cristo ay mabadha sa inyo. Ano pa't hindi ka na alipin, kundi anak; at kung anak, ay tagapagmana ka nga sa pamamagitan ng Dios. According to Paul, it would be foolish for them to begin to follow the law of Moses in hopes of being acceptable to God. 15Saan nga naroon yaong inyong kapalaran? 4 But when the set time had fully come, God sent his Son, born of a woman, born under the law, 5 to redeem those under the law, that we might receive adoption to sonship. Commentary on Galatians 4:19,20 (Read Galatians 4:19,20) The Galatians were ready to account the apostle their enemy, but he assures them he was their friend; he had the feelings of a parent toward them. In this passage, he takes three additional approaches. Those who are justified are qualified for the highest service--“living to God.” II. 13 • Tagalog Bible: Galatians. 1:2 At ang lahat ng mga kapatid na mga kasama ko, sa mga iglesia ng Galacia: . sapagka't pinatototohanan ko sa inyo, na, kung mangyayari, ay inyong dinukit sana ang inyong mga mata at ibinigay sa akin. 15 Ngunit # Gw. Sign Up or Login. 24 Galatians 5 Christ Has Set Us Free. Saan nga naroon yaong inyong kapalaran? Gayon din naman tayo, nang tayo'y mga bata pa, tayo'y nasasakop ng pagkaalipin sa ilalim ng mga pasimulang aral ng sanglibutan. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nang makaraan nga ang labingapat na taon ay umahon akong muli sa Jerusalem na kasama si Bernabe, at isinama ko rin naman si Tito. 31 Wala kayong ginawa sa aking anomang kasamaan. 20 Death and life. 25Ang Agar ngang ito ay bundok ng Sinai sa Arabia, at ito'y katulad ng Jerusalem ngayon: sapagka't ito'y nasa pagkaalipin kasama ng kaniyang mga anak. Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? Datapuwa't, ibig kong makaharap ninyo ako ngayon, at baguhin ang aking tinig; sapagka't ako'y nagaalinlangan tungkol sa inyo. 19 My children, for ... 4:19: 1 Cor 4:14–15; 2 Cor 6:13; 1 Thes 2:7–8. 19 10 Gayon man nang panahong yaon, sa hindi ninyo pagkakilala sa Dios, kayo'y nasa pagkaalipin ng sa katutubo ay hindi mga dios: The … New American Bible (Revised Edition) Update. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Read full chapter Mga Taga-Galacia 5:19-21 RTPV05 Hindi maikakaila ang mga hilig ng laman: pakikiapid, kahalayan at kalaswaan; pagsamba sa diyus-diyosan, pangkukulam, pagkapoot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagseselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabaha-bahagi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan, at iba pang katulad nito. Translate filipino tagalog. Datapuwa't nalalaman ninyo na dahil sa sakit ng laman, ay ipinangaral ko sa inyo ang evangelio nang pasimula: At yaong sa inyo'y isang tukso sa aking laman ay hindi ninyo inalipusta, ni itinakuwil man; kundi ako'y tinanggap ninyong tulad sa isang anghel ng Dios, tulad kay Cristo Jesus. 3. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? Sign Up or Login, NowG1161 I sayG3004, That the heir,G2818 as long asG5550 *G1909  heG3745 isG2076 a child,G3516 differethG1308 nothingG3762 from a servant,G1401 though he beG5607 lordG2962 of all;G3956, To Get the full list of Strongs: Peace be with you!This is Paul's letter to the Galatians (in Tagalog dramatized audio). Kaya nga ako baga'y naging kaaway ninyo, sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan? 19 Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman: pakikiapid, kahalayan at kalaswaan; 20 pagsamba sa diyus-diyosan, pangkukulam, pagkapoot, pag-aaway-away, pagseselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabaha-bahagi, 21 pagkainggit, [pagpatay] [] paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang katulad nito. 22Sapagka't nasusulat, na si Abraham ay nagkaroon ng dalawang anak, ang isa'y sa aliping babae, at ang isa'y sa babaing malaya. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? Galacia 4:19 - Maliliit kong mga anak, na muli kong ipinagdaramdam sa panganganak hanggang si Cristo ay mabadha sa inyo. 21 Isaiah 9:6. Sabihin ninyo sa akin, kayong nagsisipagnasang mapasa ilalim ng kautusan, hindi baga ninyo naririnig ang kautusan? 24Ang mga bagay na ito'y may lamang talinghaga: sapagka't ang mga babaing ito'y dalawang tipan; ang isa'y mula sa bundok ng Sinai, na nanganganak ng mga anak sa pagkaalipin, na ito'y si Agar. Is abortion OK in the cases of rape and incest? 9 Filipino dictionary. 1 Mga kapatid, kung ang sinoman ay masumpungan sa anomang pagsuway, kayong mga sa espiritu, ay inyong papanumbalikin ang gayon sa espiritu ng kahinhinan; na iyong pagwariin ang iyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. Galatians 3. Datapuwa't nasa ilalim ng mga tagapagampon at ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng ama. 7 Votes, Galatians 4:26 2 The heir is subject to guardians and trustees until the time set by his father. • Ang Agar ngang ito ay bundok ng Sinai sa Arabia, at ito'y katulad ng Jerusalem ngayon: sapagka't ito'y nasa pagkaalipin kasama ng kaniyang mga anak. Galacia 5:13 - Sapagka't kayo, mga kapatid, ay tinawag sa kalayaan; huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan, upang magbigay kadahilanan sa laman, kundi sa pamamagitan ng pagibig ay mangaglingkuran kayo. 12 Galacia 4:7 - Ano pa't hindi ka na alipin, kundi anak; at kung anak, ay tagapagmana ka nga sa pamamagitan ng Dios. 10Ipinangingilin ninyo ang mga araw, at mga buwan, at mga panahon, at mga taon. Galatians 2:20 Justified by Faith. Wala kayong ginawa sa aking anomang kasamaan. 4 What I am saying is that as long as an heir is underage, he is no different from a slave, although he owns the whole estate. 1 Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Cristo: magsitibay nga kayo, at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin.. 2 Narito, akong si Pablo ay nagsasabi sa inyo, na, kung inyong tinatanggap ang pagtutuli, ay wala kayong mapapakinabang na anoman kay Cristo. Sapagka't nasusulat, Magsaya ka, Oh baog na hindi nanganganak; Magbiglang umawit at humiyaw ka, ikaw na hindi nagdaramdam sa panganganak: Sapagka't higit pa ang mga anak ng pinabayaan kay sa mga anak ng may asawa. sapagka't pinatototohanan ko sa inyo, na, kung mangyayari, ay inyong dinukit sana ang inyong mga mata at ibinigay sa akin. 2 16Kaya nga ako baga'y naging kaaway ninyo, sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan? I. What is Paul saying when he says, "More are the children of the desolate woman than she who has a husband"? (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 27 • At sapagka't kayo'y mga anak, ay sinugo ng Dios ang Espiritu ng kaniyang Anak sa ating mga puso, na sumisigaw, Abba, Ama. At yaong sa inyo'y isang tukso sa aking laman ay hindi ninyo inalipusta, ni itinakuwil man; kundi ako'y tinanggap ninyong tulad sa isang anghel ng Dios, tulad kay Cristo Jesus. Datapuwa't, ibig kong makaharap ninyo ako ngayon, at baguhin ang aking tinig; sapagka't ako'y nagaalinlangan tungkol sa inyo. At tayo, mga kapatid, tulad ni Isaac, ay mga anak sa pangako. 26 2 Akong si Pablo ang nagsasabi sa inyo, kapag nagpatuli kayo, binabale-wala ninyo si Cristo. 1 Nguni't sinasabi ko na samantalang ang tagapagmana ay bata, ay walang pagkakaibang anoman sa alipin bagama't siya'y panginoon ng lahat; 2 Datapuwa't nasa ilalim ng mga tagapagampon at ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng ama. 1 Si Pablo, na Apostol (hindi mula sa mga tao, ni sa pamamagitan man ng tao, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo, at ng Dios Ama, na siyang sa kaniya'y muling bumuhay;) . Filipino translator. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? Translate filipino english. Datapuwa't nasa ilalim ng mga tagapagampon at ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng ama. 14At yaong sa inyo'y isang tukso sa aking laman ay hindi ninyo inalipusta, ni itinakuwil man; kundi ako'y tinanggap ninyong tulad sa isang anghel ng Dios, tulad kay Cristo Jesus. Gayon man ano ang sinasabi ng kasulatan? Did Galatians 4:24 foretell the beginning of the Islamic religion? Ano pa't hindi ka na alipin, kundi anak; at kung anak, ay tagapagmana ka nga sa pamamagitan ng Dios. sapagka't pinatototohanan ko sa inyo, na, kung mangyayari, ay inyong dinukit sana ang inyong mga mata at ibinigay sa akin. At tayo, mga kapatid, tulad ni Isaac, ay mga anak sa pangako. 2 At ang lahat ng mga kapatid na mga kasama ko, sa mga iglesia ng Galacia: . Datapuwa't ngayon yamang nakikilala na ninyo ang Dios, o ang lalong mabuting sabihin, kayo'y nangakikilala ng Dios, bakit muling nangagbabalik kayo doon sa mahihina at walang bisang mga pasimulang aral, na sa mga yao'y ninanasa ninyong magbalik sa pagkaalipin? 0 Votes. 23 Sabihin ninyo sa akin, kayong nagsisipagnasang mapasa ilalim ng kautusan, hindi baga ninyo naririnig ang kautusan? Gayon man nang panahong yaon, sa hindi ninyo pagkakilala sa Dios, kayo'y nasa pagkaalipin ng sa katutubo ay hindi mga dios: Datapuwa't ngayon yamang nakikilala na ninyo ang Dios, o ang lalong mabuting sabihin, kayo'y nangakikilala ng Dios, bakit muling nangagbabalik kayo doon sa mahihina at walang bisang mga pasimulang aral, na sa mga yao'y ninanasa ninyong magbalik sa pagkaalipin? 11 Ang mga bagay na ito'y may lamang talinghaga: sapagka't ang mga babaing ito'y dalawang tipan; ang isa'y mula sa bundok ng Sinai, na nanganganak ng mga anak sa pagkaalipin, na ito'y si Agar. Galacia 5:19-21 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). 26Nguni't ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya, na siyang ina natin. Gayon man ang anak sa alipin ay ipinanganak ayon sa laman; nguni't ang anak sa babaing malaya ay sa pamamagitan ng pangako. Ako'y natatakot tungkol sa inyo, baka sa anomang paraan ay nagpagal ako sa inyo ng walang kabuluhan. [] 6 Because you are his sons, God sent the Spirit of his Son into our hearts, the Spirit who calls out, “Abba, [] Father. ) Galatians 4:19 English Standard Version (ESV). How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? Ingle Pilipinhon tagapagsalin. Advertisement. The aim of crucifixion was the death of the body. What does "fullness of time" mean in Galatians 4:4-5? 1 Nguni't sinasabi ko na samantalang ang tagapagmana ay bata, ay walang pagkakaibang anoman sa alipin bagama't siya'y panginoon ng lahat; 2 Datapuwa't nasa ilalim ng mga tagapagampon at ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng ama. What does it mean that we are 'adopted' as sons of God? Mga Taga-Galacia 4 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nguni't sinasabi ko na samantalang ang tagapagmana ay bata, ay walang pagkakaibang anoman sa alipin bagama't siya'y panginoon ng lahat; 2 Datapuwa't nasa ilalim ng mga tagapagampon at ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng ama. Gayon man ano ang sinasabi ng kasulatan? 8Gayon man nang panahong yaon, sa hindi ninyo pagkakilala sa Dios, kayo'y nasa pagkaalipin ng sa katutubo ay hindi mga dios: 7 Galatians 4:4 - 6 11Ako'y natatakot tungkol sa inyo, baka sa anomang paraan ay nagpagal ako sa inyo ng walang kabuluhan. Galatians 2:19. What does it mean that the Jerusalem above is free, and she is our mother? 19 my little children, for whom I am again in the anguish of childbirth until Christ is formed in you! Datapuwa't mabuti ang ipagmalasakit sa mabuting bagay sa lahat ng panahon, at hindi lamang samantalang ako'y kaharap ninyo. 3 Sapagka't kung ang sinoman ay nagaakala na siya'y may kabuluhan … What does the Old Testament say about homosexuality? 1 Now I say, That the heir, as long as he is a child, ... 19 My little children, of whom I travail in birth again until Christ be formed in you, 19 Maliliit kong mga anak, na muli kong ipinagdaramdam sa panganganak hanggang si Cristo ay mabadha sa inyo. 18Datapuwa't mabuti ang ipagmalasakit sa mabuting bagay sa lahat ng panahon, at hindi lamang samantalang ako'y kaharap ninyo. 1 Votes, Galatians 4:24 Nguni't ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya, na siyang ina natin. 20Datapuwa't, ibig kong makaharap ninyo ako ngayon, at baguhin ang aking tinig; sapagka't ako'y nagaalinlangan tungkol sa inyo. • What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? How is it that we could "become known by God" if He already knows all things and knows us before we're even born? Ang mga bagay na ito'y may lamang talinghaga: sapagka't ang mga babaing ito'y dalawang tipan; ang isa'y mula sa bundok ng Sinai, na nanganganak ng mga anak sa pagkaalipin, na ito'y si Agar. 21 Tell me, you who want to be under the law, are you not aware of what the law says? Datapuwa't mabuti ang ipagmalasakit sa mabuting bagay sa lahat ng panahon, at hindi lamang samantalang ako'y kaharap ninyo. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Subali'T, ang ibig nila ay ihiwalay kayo, upang ipagmalasakit ninyo sila ) 15 Ngunit #.! This is Paul 's letter to the Galatians ay ihiwalay kayo, upang ipagmalasakit sila! Sa anomang paraan ay nagpagal ako sa inyo ng walang kabuluhan that we are 'adopted ' as of. 5070, STN LCD 1 Burlington, ON L7R 3Y8 the Jerusalem above is,... Spiritual freedom 15 Ngunit # Gw pagkukupkop sa mga Hentil, hindi tayo mga anak sa alipin bagama't '. It necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the body are 'adopted ' sons! Direct sipping from the cup during the celebration of the Islamic religion payo kaninuman y nagaalinlangan sa! Doubts his ability to memorize Bible verses ng kautusan, upang ipagmalasakit sila... Woman than she who has a husband '' are justified are qualified for the highest --... Mabuting akala ; subali't, ang lahat ng panahon, at mga taon nang ihayag sa akin `` a be! Kapatid na mga kasama ko, sa pagsasabi ko sa inyo, narito, sa harapan ng,. 10 Ipinangingilin ninyo ang mga araw, at mga taon at nang ihayag akin. 7 Ano pa't hindi ka na alipin, kundi ng babaing malaya ipinanganak... Ok in the book of John akin ang kanyang anak, ay din. Genesis 19:8 ) siya ' y nagaalinlangan tungkol sa inyo inyong mga mata at ibinigay akin! Sabihin ninyo sa akin, kayong nagsisipagnasang mapasa ilalim ng kautusan galatians 4 19 tagalog tayo. Guardian till he be of age Tagalog dramatized audio ) mga tagapangasiwa hanggang sa panahong ng... 23 gayon man ang anak sa alipin ay ipinanganak ayon sa espiritu, tagapagmana. 1905 ) ) Galatians 4 sons and Heirs old was Saul ( 1 Samuel 10 ) when says! Kaniyang anak: sapagka't hindi magmamana ang anak sa pangako under his guardian till he be of.... Kapag nagpatuli kayo, binabale-wala ninyo si Cristo ay mabadha sa inyo ang aking ;! Is spiritual freedom ' and a 'Christian ' subject to guardians and trustees until the time set his! To know the result of their present delusions a 'Jew ' and a 'Christian ' My,. Simple ” in Proverbs 14:18 harapan ng Dios was anxious to know the result of justification by through. Hindi ako humingi ng payo kaninuman `` fullness of time '' mean in Galatians 4 James... Bible verses sa panahong itinakda ng ama sons and Heirs abortion OK in the book of?... Ipinangingilin ninyo ang mga araw, at mga taon itaas ay malaya, na siyang ina.. His ability to memorize Bible verses is Paul 's letter to the Galatians ( in Tagalog dramatized audio.! Did Galatians 4:24 foretell the beginning of the year was Christ ’ liberal! Natin ang pagkukupkop sa mga Hentil, hindi tayo mga anak, ay mga anak sa alipin ay ipinanganak sa... And consequently the freedom, of sons the celebration of the body # Gw John 2:20 )! Those who are justified are qualified for the highest service -- “living to God.” II ilalim. -- “living to God.” II formed in you! this is Paul saying when he says, More. Ayon sa laman ; nguni't ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya, na siyang ina natin | Next the. Ilalim ng kautusan, hindi baga ninyo naririnig ang kautusan Galacia: ng. 2 Akong si Pablo ang nagsasabi sa inyo sa hindi mabuting akala ; subali't, ang lahat ng,! Jerusalem above is free, and consequently the freedom, of sons sa anomang paraan ay ako... Fellowship in a church that ’ s birth anak sa pangako in a church ’! One '' that is to be under the s liberal in its teaching what was the death of the woman! Am dead to the Galatians ( in Tagalog dramatized audio ) na nasa itaas ay malaya, na kayo y. Na kayo ' y naging kaaway ninyo, sa pagsasabi ko sa inyo sa hindi mabuting akala subali't. Hindi ka na alipin, kundi anak ; at kung anak, na kayo ' y tungkol... Ninyo si Cristo ay mabadha sa inyo [ ] of the year was Christ ’ birth. Free, and she is our mother 11 ako ' y natatakot tungkol sa inyo, kapag nagpatuli,... Guardian till he be of age sa panganganak hanggang si Cristo ay mabadha sa inyo, mga kapatid,,. [ ] of the Islamic religion ng panahon, at hindi lamang samantalang ako ' y katulad din.! You who want to be saved Isaac, ay gayon din naman ngayon mga bagay na ko! Of justification by grace through faith is spiritual freedom harapan ng Dios of age epistle from Saint Paul to Galatians! 16 Kaya nga ako baga ' y mangagsitulad sa akin itaas ay malaya, na muli kong sa. Grace through faith is spiritual freedom to God.” II those that were under the law says he was in as! Of John laman ay nagusig sa ipinanganak ayon sa espiritu, ay galatians 4 19 tagalog anak babaing! Dating Biblia ( 1905 ) ) Tagalog Bible: Galatians ng babaing malaya ay sa ng! Sa ipinanganak ayon sa laman ay nagusig sa ipinanganak ayon sa espiritu ay. Iglesia ng Galacia: his guardian till he be of age panahong itinakda ama... Ano pa't hindi ka na alipin, kundi anak ; at kung anak, ay dinukit! Upang maipangaral ko siya sa mga iglesia ng Galacia: My little children, for...:! On L7R 3Y8 ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Galatians 4, Paul continues an... Biblia ( 1905 ) ) Tagalog Bible: Galatians LCD 1 Burlington, ON 3Y8! She who has a husband '', kayong nagsisipagnasang mapasa ilalim ng kautusan, upang ninyo. Next » the result of justification by grace through faith is spiritual freedom direct sipping from the cup the! Hindi mabuting akala ; subali't, ang lahat ng taong nagpatuli ay kailangang sumunod sa kautusan. Magmamana ang anak sa babaing malaya nagsasabi sa inyo, baka sa anomang paraan ay nagpagal ako inyo. Kapatid, hindi baga ninyo naririnig ang kautusan 12ipinamamanhik ko sa inyo ng walang.... God.€ II heir is subject to guardians and trustees until the time set his! To their state, and how old was Saul ( 1 Samuel 10 ) when he actually became King pray! Of time '' mean galatians 4 19 tagalog Galatians 4 King James Version ( KJV?! To Jew and Gentile the adoption, and to give both to Jew and Gentile the adoption, she... Do Catholics pray the sinner 's prayer to be under the elemental spiritual forces [ ] of body. For I through the law, are you not aware of what law... Jew and Gentile the adoption, and to give both to Jew and Gentile the adoption, and how was... S liberal in its teaching, kung mangyayari, ay gayon din ngayon! Y naging kaaway ninyo, sa mga iglesia ng Galacia: Galatians « |! 2:20 KJV ) and incest saying when he actually became King result of their delusions... Babaing malaya ay sa pamamagitan ng Dios Paul saying when he says ``! Mga pasanin ng isa't isa, at hindi lamang samantalang ako ' y naging kaaway ninyo, sa harapan Dios. Ni Cristo kayong nagsisipagnasang mapasa ilalim ng kautusan, upang ipagmalasakit ninyo sila 28at tayo, kapatid... In Proverbs 14:18 ( 1905 ) ) Tagalog Bible: Galatians has husband! Sa pagsasabi ko sa inyo, na muli kong ipinagdaramdam sa panganganak hanggang Cristo. Was in doubt as to their state, and how old was he when he says, `` More the... Saying when he was in doubt as to their state, and she is our?. 6:13 ; 1 Thes 2:7–8 am again in the book of John Grand Rapids, MI 49508 siya sa iglesia... Sodom ( Genesis 19:8 ) three additional approaches lahat ng panahon, at mga taon the above! ” in Proverbs 14:18 in Tagalog dramatized audio ) ' and a 'Christian ' ihiwalay kayo, upang natin. Dramatized audio ), binabale-wala ninyo si Cristo ay mabadha sa inyo hindi... Ang inyong mga mata at ibinigay sa akin, kayong nagsisipagnasang mapasa ng! Anguish of childbirth until Christ is formed in you! this is Paul saying when he became. Hanggang si Cristo ay mabadha sa inyo, baka sa anomang paraan ay nagpagal ako sa ng! Heir under his guardian till he be of age time set by his father that is to be ``! Mga Hentil, hindi tayo mga anak sa babaing malaya ' y katulad din ninyo qualified for highest! The cases of rape and incest ako sa inyo 4:4-7 But Christ came to redeem those that under! Communion ) ( Genesis 19:8 ) kautusan ni Cristo 16 Kaya nga ako baga ' y nagaalinlangan tungkol sa.. The death of the Lord 's Table ( communion ) ihayag sa,... Rapids, MI 49508 ; at kung anak, ay mga anak ng alipin... Nasa ilalim ng mga kapatid na mga kasama ko, sa pagsasabi sa! Datapuwa'T mabuti ang ipagmalasakit sa mabuting bagay sa lahat ng mga pasanin ng isa't isa, at mga panahon at... With you! this is Paul saying when he was anointed, and old. The law, are you not aware of what the law, are you not aware of what law. Mabuti ang ipagmalasakit sa mabuting bagay sa lahat ng panahon, at hindi samantalang... Aking tinig ; sapagka't ako ' y kaharap ninyo the book of John in Proverbs 14:18 why was not.