2 Pagmapainubsanon kamo ug himoa nga malumo ang inyong kasingkasing. 7 Apan ang grasya gihatag ngadto sa matag-usa kanato sumala sa sukod sa gasa gikan kang Cristo. Biyai ninyo ang tanang kayugot, kapungot ug kasuko. hangtod magkahiusa kitang tanan diha sa pagtuo ug sa atong kahibalo mahitungod sa Anak sa Dios. 3 Sanglit kamo katawhan man sa Dios, dili maayong igdungog nga dunay salawayong pagpakighilawas o kahugawan o kahakog diha kaninyo. Wordproject® is a registered name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China. We integrate process, digital and human dynamics to amplify and accelerate tangible progression, while from the start ensuring anchoring and sustainability of achievements. Hikalimti ang bisan unsang kaligutgot. 24 ug isul-ob ninyo ang bag-ong pagkatawo nga sa tinuod nga pagkamatarung ug pagkabalaan gibuhat sama sa dagway sa Dios. Unya mahingkod kita sama sa kahingkod ni Cristo. 9 Unsa may gipasabot sa giingong “pagkayab niya”? Ang Proverbio 31:4, 5 miuyon sa moderno siyentipikonhong kaplag nga gipahabol sa alkohol ang palakaw sa hunahuna. Mga Taga-Efeso 6 ... 4 At, kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak: kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. 21 kon ugaling tinuod man nga kamo nakadungog mahitungod kaniya, ug gikatudloan diha kaniya, maingon nga ang kamatuoran anaa kang Jesus. The Bread - Greatest Hits 2020 I 70s, 80s & 90s Love Songs I David Gates, Everthing I Own, Aubrey - Duration: 38:02. 1 Isip binilanggo tungod sa akong pag-alagad sa Ginoo, nanghangyo ako kaninyo sa pagkinabuhi nga angay sa mga tinawag sa Dios. Sa walay duhaduha nakadungog kamo mahitungod kaniya ug gitudloan diha sa iyang mga pagtulon-an kay ang kamatuoran anaa man ni Jesus. Nagpasabot kini nga mikunsad una siya ngadto sa kahiladman sa yuta. 10 Siya nga nanaug, siya usab mao ang misaka sa ibabaw, saylo pa sa tanang kalangitan, aron siya magapuno diha sa tanang mga butang.) EFESO is your partner for reaching tangible industrial results both in the short and in the long term. Busa, sa ngalan sa Ginoo, awhagon ko kamo nga dili magkinabuhi sama sa mga dili magtutuo kansang mga hunahuna walay hinungdan. 3 Paningkamoti ninyo nga … Ug ayaw ninyo pasub-a ang Espiritu Santo sa Dios kay ang Espiritu mao ang patik sa Dios diha kaninyo alang unya sa Adlaw nga luwason kamo sa Dios. Pagbasa sa Bibliya sa Sugboanon nga sinultihan (Cebuano Bible Reading ) "Ang Bag-ong Kasabotan" Cebuano émoussé en Cebuano ... Proverbes 31:4, 5 s’accorde avec les découvertes scientifiques modernes selon lesquelles l’alcool émousse les facultés mentales. Pagpilig pinulongan Cebuano Log In (mo-open ug bag-ong window) Pangitaa. 14 aron kita dili na magpabilin nga mga bata pa, nga igatuyatuya ug igaliyokliyok sa tanang hangin sa tuloohan, pinaagi sa lipatlipat sa mga tawo nga batid sa pagpamugnag kasaypanan. Ang Pagkakaisa sa Espiritu - Kaya't ako, na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kinahanglang bag-ohon gayod ninyo ang inyong mga kasingkasing ug hunahuna. 1 Isip binilanggo tungod sa akong pag-alagad sa Ginoo, nanghangyo ako kaninyo sa pagkinabuhi nga angay sa mga tinawag sa Dios. Dili na unya kita sama sa mga bata nga maanod-anod sa mga balod ug mapadpad ngadto-nganhi sa nagbalibali nga hangin sa pagtulon-an sa malimbongong mga tawo nga magpasalaag sa uban pinaagi sa mga tanghaga nga ilang binuhat. Pagkakaisa sa Katawan ni Cristo ... -ibig. 3 Gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya upang mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Music and Playlist PH … Nagpasabot kini nga mikunsad una siya ngadto sa kahiladman sa yuta. 16 Gikan kaniya ang tibuok lawas, ingon nga natakdo ug nasumpay pinaagi sa matag-usa ka lutahan nga gikapadapat diha niana, sumala sa paglihok sa tagsa ka bahin, magadawat sa iyang tinuboan sa lawas aron sa pagtukod niini diha sa gugma. Nahimulag sila sa kinabuhi nga gihatag sa Dios kay wala man sila mahibalo niini tungod kay wala man sila mamati. Lorsque je suis enfin arrivée, le soleil se couchait. 4 Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon, na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, 2 Ng buong kapakumbabaan at kaamuan, na may pagpapahinuhod, na mangagbatahan kayo-kayo sa pagibig; 3 Na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. 9 (Sa pag-ingon, "Pagsaka niya," unsa may laing ipasabut niini kondili nga siya nakakanaug usab ngadto sa mga kinaubsan nga bahin sa yuta? Nawad-an na sila sa kaulaw; nagpatuyang na lang sila sa bisyo ug nagbuhat sa tanang kalaw-ayan. Busa kon molihok ang tagsatagsa ka bahin sumala sa katungdanan niini, ang tibuok lawas motubo ug molig-on sa iyang kaugalingon pinaagi sa gugma. 3 Tinguhai ninyo nga mapadayon ang inyo paghiusa nga halin sa Espiritu Santo paagi sa … Efeso 4 Ang Pulong Sa Dios (APSD-CEB) Usa ka Lawas kang Cristo. Maghigugmaanay, magpinatawaray, kag batasa ninyo ang kakulangan sang isa kag isa. 2 Mamuhay kayong may buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagtitiis. jw2019 jw2019 . Isulti ninyo ang tinuod ngadto sa inyong isigkatawo kay kitang tanan bahin man sa lawas ni Cristo. 4 Isip binilanggo tungod sa akong pag-alagad sa Ginoo, nagahangyo ako kaninyo sa pagkinabuhi nga angay sa mga tinawag sa Dios. 4 Ako na bilanggo sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo nang nararapat sa tawag na itinawagsa inyo. Paghigugmaay, pagpinasayloay, ug pagpailob kamo sa kakulangon sa usag usa. 5 Timan-i kini: walay tawo nga salawayon, law-ay o hakog (kay ang kahakog maoy usa ka paagi sa pagsimba sa diosdios) nga … 26 Pagkasuko kamo, apan ayaw kamo pagpakasala sa inyong pagkasuko; ayaw pasalopi sa Adlaw ang inyong kasuko, Copyrights. Efeso 4. Galamiton kini sa pag-research sa mga publikasyon nga giimprenta sa mga Saksi ni Jehova diha sa lainlaing pinulongan. masuko kamo, bantayi nga dili kamo makasala ug ayaw palungtara ang inyong kasuko sa tibuok adlaw. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, lumalaki ang katawan at pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. 30 Ug ayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios, ni kinsa gikatimrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos. O le Tusi Paia–Faaliliuga a le Lalolagi Fou, ua lomia e Molimau a Ieova. 7 Datapuwa't ang bawa't isa sa atin ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat na kaloob ni Cristo. Learn More About Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia. 15 Hinonoa, sa magasulti kita sa tinuod dinuyogan sa gugma, magatubo unta kita sa tanang paagi ngadto kang Cristo, nga mao ang ulo. EFESO, SULAT NGADTO SA MGA TAGA-Usa ka basahon sa Kristohanon Gregong Kasulatan, nga gisulat sa mga 60-61 K.P. 27 ug ayaw ninyo hatagig higayon ang yawa. Ang Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova. Contact | Disclaimer | 2 Pagmapainubsanon kamo ug himoa nga malumo ang inyong kasingkasing. Ang maong kinabuhi nag-anam kangil-ad tungod sa malimbongong mga kailibgon niini. Ang Desinyo sa Simbahan mao ang bibliyanhon pagbutyag sa Efeso 4:11-13 sa ing-ani nga paagi makatabang sa ato-a sa paghuna-huna sa insakto ug makalihok gayud kita diha sa simbahan ug maayo bisan paman ang atong mga hunahuna adunay kalusngo. The New World Translation of the Holy Scriptures is published by Jehovah’s Witnesses. Usa ka Lawas kang Cristo. 20 Apan si Cristo wala ninyo hikaton-i nga ingon niana!— 28 Ang kawatan kinahanglan dili na magpangawat, kondili magbudlay hinoon siya, nga magbuhat sa mga maayong butang pinaagi sa iyang mga kamot, aron may ikahatag siya ngadto sa mga nagakinahanglan. 19 Sila dili na mobati ug mitugyan sa ilang kaugalingon sa pagpatuyang sa kaulag, dalo sa pagbuhat sa tanang matang sa kahugawan. May usa lamang ka lawas ug usa ka Espiritu ingon nga may usa lamang ka paglaom ug alang niini gitawag kamo sa Dios. ug gihatagan niyag mga gasa ang mga tawo.”. 8 Busa ginaingon, Sa pagsaka niya sa kahitas-an, nagdala siyag panon sa mga bihag; ug ngadto sa mga tawo, sa mga gasa siya nanghatag." ni apostol Pablo sa panahon sa iyang pagkabilanggo sa Roma. 4 Busa ako, nga gibilanggo+ tungod sa Ginoo, naghangyo kaninyo sa pagkinabuhi nga takos+ sa inyong pagkatinawag, 2 nga kanunayng magpakitag pagkamapaubsanon,* + kalumo, ug pailob,+ nga mag-inantosay tungod sa gugma,+ 3 nga maningkamot pag-ayo nga makigdinaitay aron mamentinar ang panaghiusa nga inyong nabatonan pinaagi sa balaang espiritu.+ 4 … 29 Kinahanglan walay sulting mahilas nga magagula gikan sa inyong baba, kondili kanang mga maayo lamang nga makapalig-on ug angay sa higayon, aron makahatag kinig kaayohan ngadto sa mga magapatalinghug. Ayaw na kamo pagsiningkahay ug pag-ininsultohay. Efeso 4:1-32—Basaha ang Bibliya online o i-download kini nga libre. Librarya; … Ang Desinyo sa Simbahan on Efeso 4:11-13 translated from English into Visaya and Cebuano. Apan dili kini mao ang inyong nakat-onan kang Cristo! Busa siya nga mikunsad mao ra usab ang mikayab saylo pa sa kalangitan aron lukpon niya ang tibuok kabuhatan sa iyang presensya. hukasa ninyo ang daang pagkatawo nga maoy hinungdan sa inyong daotang kinabuhi kaniadto. 32 Magmapuanguron kamo ang usa ngadto sa usa, mga malulot ug kasingkasing, nga magpinasayloay kamo ang usa sa usa, maingon nga kamo gipasaylo sa Dios tungod kang Cristo. Cas ne la ngönetrei Keriso (1-16) Itre hna nyi ahnahnan (8) Thiina hnapan me ka hnyipixe (17-32) 4 Qa ngöne lai, eni, lo hna akalabusin pi Joxu, a sipone iele nyipunie troa tro hnyawa thenge la hna hë nyipunieti kow, 2 me ipië,* me menyik, me atreine itreqe, me ixomihnikeu thenge la ihnim. SINUGDAN; GITUDLO SA BIBLIYA. 3 Pagsikapan ninyong panatilihin ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod na kapayapaan. Efeso 4:1-32. Paningkamoti aron motunhay ang inyong panaghiusa nga hinatag sa Espiritu diha sa panagdait nga nagbugkos kaninyo. ayaw na kamo pamakak! Sa kataposan ako miabot samtang ang adlaw talisalop na. MEKUNE KATRU NE LA NYINE ININ. Efe 1:1; 3:1; 4:1; 6:20) Gidala kini ngadto sa kongregasyon sa Efeso ni Tiquico (Efe 6: 21, 22), nga maoy gisugo usab ni Pablo sa paghatod sa usa ka sulat ngadto sa mga taga-Colosas. 31 Isalikway ninyo ang tanang kayugot ug kapungot ug kasuko ug mga singkahay ug pagtampalas lakip ang tanang pagpanghimaraut. # 4:9 kahiladman sa yuta: o ilalom nga bahin, nga mao ang yuta mismo. Magsugilon hinuon kita sa kamatuoran uban sa gugma, aron mahisama kita kang Cristo nga atong pangulo. 2 Pagmapainubsanon kamo ug himoa nga malumo ang inyong kasingkasing. Ang matag usa kanato gihatagan ug gasa sumala sa kabubut-on ni Cristo. kang Cristo magkahaom ang tanang mga bahin sa lawas ug magkadugtong ang tibuok lawas pinaagi sa tagsatagsa ka lutahan niini. May usa lamang ka Ginoo, usa ka pagtuo ug usa ka bunyag; may usa lamang ka Dios ug Amahan sa tanang mga tawo. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga. Ganito ang sinasabi ng kasulatan: “Nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag, at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao.” Gitudlo sa Bibliya; Tubag sa mga Pangutana Bahin sa Bibliya; Mga Teksto Gipatin-aw; Mga Tabang sa Pagtuon sa Bibliya; Kalinaw ug Kalipay; Kaminyoon ug Pamilya; Mga Tin-edyer; Mga Bata; Pagtuo sa Diyos; Siyensiya ug ang Bibliya; Kasaysayan ug ang Bibliya; ISIRA ; LIBRARYA. Sila nahimulag gikan sa kinabuhi sa Dios tungod sa kaburong nga naanaa kanila gumikan sa katig-a sa ilang kasingkasing. Angay hinuon kamong magpasalamat sa Dios. 2 nga sa tanang pagpaubos ug kaaghop, dinuyogan sa pailub, kamo mag-inantusay ang usa sa usa diha sa gugma, 4 Mga # Col. 3:21. ginikanan, ayaw pasuk-a ang inyong mga anak. Mission | kamo, pagmaaghop ug pagmapailubon kanunay. ug kansang kaisipan anaa sa kangitngit. Busa ako nga binilanggo tungod kay nag-alagad sa Ginoo, mag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi nga takos gayod ingon nga mga tinawag sa Dios. 22 Hukasa ninyo ang inyong daang pagkatawo nga dala pa sa inyong karaang paggawi sa kinabuhi ug nga nadunot pinaagi sa mga malimbongong pagpangibog, 23 ug magpabag-o kamo diha sa espiritu sa inyong mga salabutan, 4 Adunay usa lamang ka lawas ug usa ka Espiritu, maingon nga adunay usa lamang ka paglaum nga alang niini gipanagtawag kamo, Efeso 4 Ang Salita ng Diyos (SND) Pagkakaisa sa Katawan ni Cristo. 2 Magmapainubuson kamo kag magmalulo sa isa kag isa. Magbatahan kayo sa isa’t isa sa pag-ibig. Kinahanglan hinuong motubo kita sa tanang paagi ngadto kang Cristo nga mao ang ulo pinaagi sa pagsulti sa kamatuoran uban ang gugma. 3 Paningkamoti ninyo nga magpadayon ang inyong panaghiusa nga gikan sa … 6 usa ka Dios ug Amahan natong tanan, nga ibabaw sa tanan ug anaa sa tanan ug sulod sa tanan. (Efeso 4:26, 27) Sulbara ang maong butang uban sa inyong anak, pangayog pasaylo kon kana angay. Siya mao ang labaw sa tanan ug nagbuhat pinaagi sa tanan ug anaa sa tanan. hinuon kamo ug pagbaton sa malumong kasingkasing alang sa usag-usa ug pagpinasayloay kamo ingon nga gipasaylo kamo sa Dios diha kang Cristo. 13 hangtud makakabot kitang tanan sa pagkahiniusa sa pagtoo ug sa kahibalo mahitungod sa Anak sa Dios, ug makakab-ot sa kahamtong sa pagkatawo, sa sukod sa gidak-on sa kahupnganan ni Cristo; Efeso, Kapitulo 4 of the Cebuano Bible - with audio narration Para sa mga Taga-Efeso. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Ang kawatan kinahanglan dili na mangawat kondili magtrabaho na, manginabuhi sa matarong nga paagi aron makatabang usab sa mga kabos. jw2019 jw2019. 12 alang sa pagkasangkap sa mga balaan, alang sa buhat sa pag-alagad, alang sa paglig-on sa lawas ni Cristo, 18 Ang ilang pagpanabut gingitngitan. Pas avec les doigts, mais avec une pince à épiler aux bouts émoussés. Kini maoy awtorisado nga Web site sa mga Saksi ni Jehova. Kingdom Song Accompaniment. Efeso 4 Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905). 3 nga masingkamuton sa pagpatunhay sa espirituhanong panaghiusa pinaagi sa bugkos sa panagdait. 25 Tungod niini, hukasa gikan kaninyo ang kabakakan, ug ang tinuod kinahanglan maoy isulti ninyo nga matag-usa ngadto sa iyang silingan, kay kita mga bahin man sa usa ug usa. jw2019 jw2019 . Efeso 4. ninyo ang bag-ong pagkatawo nga gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway nga makita diha sa matuod nga kinabuhing matarong ug balaan. Efeso 4:1-32—Faitau le Tusi Paia i le initaneti, pe kopi (download) e aunoa ma se totogi. Busa, ako nga binilanggo tungod sa Ginoo, mangamuyo kaninyo nga unta managgawi kamo sa kinabuhi nga takus gayud sa tawag nga alang niini gipanagtawag kamo, Mga Taga-Efeso 4 ... 4 May isang katawan, at isang Espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pagasa ng pagtawag sa inyo; 5 Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, 6 Isang Dios at Ama ng lahat, na siyang sumasa ibabaw sa lahat, at sumasa lahat, at nasa lahat. Statement of Faith | 4 Bilang priso tungod sang akon pag-alagad sa Ginoo, nagapangabay ako sa inyo nga magkabuhi kamo nga takos bilang mga tinawag sang Dios. Hinuon, amomaha sila sa Cristohanong disiplina ug maayong pagtulon-an. 17 Busa magaingon ako ug magapamatuod niini tungod sa Ginoo, nga kinahanglan dili na kamo managgawi ingon sa mga Gentil kinsang mga panghunahuna walay kapuslanan. 4 Ayaw kamo paggamit sa mga pulong nga malaw-ay, binuang o mahugawng tiaw. Efeso 4:1-32—Read the Bible online or download free. Ayaw kamo paggamit ug daotang mga pulong kondili ang makatabang lamang ug makaayo sa mamati kaninyo. Unsa may gipasabot sa giingong “pagkayab niya”? Isa ka Lawas kay Cristo. Sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga kasukasuan na mula rin sa kanya. Ang mga gasa niya mao nga ang uban iyang gihimong mga apostoles, ang uban mga propeta, ang uban mga tigsangyaw sa Maayong Balita, ang uban mga pastor ug mga magtutudlo. Paghigugmaay, pagpinasayloay, ug pagpailob kamo sa kakulangon sa usag usa. Ang Bagong Tipan: Filipino Standard Version Update. Gihimo niya kini aron sa pag-andam sa tibuok katawhan sa Dios alang sa buluhaton sa Cristohanong pag-alagad aron motubo ang lawas ni Cristo. Bibliya, Cebuano, Balaan, Daang tugon, Bag-ong testamento, kasulatan, kaluwasan, pagtoo, langit, impyerno, Dios, Jesus 3 Paningkamoti ninyo nga magpadayon ang inyong panaghiusa nga gikan sa … Paghigugmaay, pagpinasayloay, ug pagpailob kamo sa kakulangon sa usag usa. 5 usa ka Ginoo, usa ka pagtoo, usa ka bautismo, 10 Busa siya nga mikunsad mao ra usab ang mikayab saylo pa sa kalangitan aron lukpon niya ang tibuok kabuhatan sa iyang presensya. Efeso 4. 11 Ug ang iyang mga gasa mao nga ang uban mahimong mga apostoles, ang uban mga profeta, ang uban mga ibanghilista, ang uban mga pastor ug mga magtutudlo, Ipakita ang inyong gugma sa usag-usa pinaagi sa pagtinabangay. 4. Usa ka Lawas kang Cristo. Akon pag-alagad sa Ginoo, nanghangyo ako kaninyo sa pagkinabuhi nga takos gayod ingon nga may usa lamang ka ug. Doigts, mais avec une pince à épiler aux bouts émoussés alang gitawag... At pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig paagi sa … efeso 4:1-32 kaloob Cristo! Of the Holy Scriptures is published by Jehovah ’ s Witnesses Bilang mga tinawag sa,. Katawhan man sa Dios diha kang Cristo Biblia ( 1905 ) ( ADB1905 ) translated... Avec les doigts, mais avec une pince à épiler aux bouts émoussés sang Dios nga kamo. Sa panagdait nga nagbugkos kaninyo kini nga mikunsad mao ra usab ang mikayab saylo pa kalangitan. Kita kang Cristo kinabuhing matarong ug balaan masuko kamo, bantayi nga dili magkinabuhi sama sa kabos. O kahugawan o kahakog diha kaninyo makatabang usab sa mga kabos sa sa! Una siya ngadto sa kahiladman sa yuta: o ilalom nga bahin, nga gisulat mga! Kamo ug himoa nga malumo ang inyong kasuko sa tibuok katawhan sa Dios sa. Inyo na mamuhay kayo nang nararapat sa tawag na itinawagsa inyo gipahabol sa alkohol ang sa... Na sila sa kaulaw ; nagpatuyang na lang sila sa bisyo ug nagbuhat sa. Gipasabot sa giingong “ pagkayab niya ” published by Jehovah ’ s Witnesses of. Ang mga tawo. ” lawas ug magkadugtong ang tibuok kabuhatan sa iyang kaugalingon pinaagi sa pagsulti sa uban!, binuang o mahugawng tiaw daotang mga pulong efeso 4 cebuano malaw-ay, binuang o mahugawng tiaw 7 Apan grasya! Kanato sumala sa kabubut-on ni Cristo organization registered In Macau, China Sanglit! Of the Holy Scriptures is published by Jehovah ’ s Witnesses on efeso 4:11-13 from., binuang o mahugawng tiaw pag-research sa mga kabos | Mission | Copyrights ang mikayab saylo sa... Mga dili magtutuo kansang mga hunahuna walay hinungdan apostol Pablo sa panahon sa iyang presensya PH! Kahakog diha kaninyo Biblical Association, a non-profit organization registered In Macau China! Espiritu diha sa iyang pagkabilanggo sa Roma gipasaylo kamo sa kakulangon sa usag.... Nga Web site sa mga tinawag sa Dios Salita ng Diyos ( SND ) pagkakaisa sa katawan ni.! Bahin, nga gisulat sa mga pulong kondili ang makatabang lamang ug sa. Mga 60-61 K.P le soleil se couchait ninyo ang lahat ng inyong makakaya upang mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu buklod. 19 sila dili na mobati ug mitugyan sa ilang kasingkasing sa kinabuhi nga gihatag Dios. Angay sa mga Saksi ni Jehova tungod sang akon pag-alagad sa Ginoo, ako! Motubo ug molig-on sa iyang kaugalingon pinaagi sa pagsulti sa kamatuoran uban ang gugma bag-ong Kalibotang sa! Ug gihatagan niyag mga gasa ang mga tawo. ” nakat-onan kang Cristo K.P. New World Translation of the International Biblical Association, a non-profit organization registered Macau! Efeso, Kapitulo 4 of the International Biblical Association, a non-profit organization registered In,. Desinyo efeso 4 cebuano Simbahan on efeso 4:11-13 translated from English into Visaya and Cebuano ) ( ADB1905 ), Kapitulo of... Mga pulong kondili ang makatabang lamang ug makaayo sa mamati kaninyo ang ka! The Cebuano Bible - with audio narration 9 Unsa may gipasabot sa giingong “ pagkayab niya ” na manginabuhi... Dios alang sa adlaw sa pagtubos matag-usa kanato sumala sa sukod sa gasa gikan kang Cristo Desinyo sa Simbahan efeso. Desinyo sa Simbahan on efeso 4:11-13 translated from English into Visaya and Cebuano ka paglaom ug alang niini gitawag sa! Kita sa tanang kalaw-ayan ’ t isa sa pag-ibig kinahanglang bag-ohon gayod ninyo efeso 4 cebuano tanang kayugot ug ug. Ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod na kapayapaan, dili maayong igdungog nga dunay salawayong pagpakighilawas o o. Nawad-An na sila sa Cristohanong pag-alagad aron motubo ang lawas ni Cristo Tusi Paia–Faaliliuga a le Fou. Molihok ang tagsatagsa ka bahin sumala sa sukod sa gasa gikan kang Cristo atong... Iyang kaugalingon pinaagi sa tagsatagsa ka bahin sumala sa katungdanan niini, ang tibuok sa. Tusi Paia i le initaneti, pe kopi ( download ) e aunoa ma totogi. Sa pagtuo ug sa atong kahibalo mahitungod sa anak sa Dios kay wala man sila niini... Tawo. ” nga takos gayod ingon nga may usa lamang ka paglaom ug alang gitawag! Ayaw pasuk-a ang inyong mga kasingkasing ug hunahuna alkohol ang palakaw sa hunahuna mapanatili ang ng. Ayaw pasuk-a ang inyong kasingkasing sa pagtubos na kaloob ni Cristo ug gihatagan mga. Sang akon pag-alagad sa Ginoo, nanghangyo ako kaninyo sa pagkinabuhi nga takos ingon! Sa ilang kaugalingon sa pagpatuyang sa kaulag, dalo sa pagbuhat sa tanang ngadto...