A person is reformed by divine power, and... Hangin"Air" in the Bible represents thought, but in a very general way – more like our capacity to perceive ideas and the way we tend... espirituThere are two aspects to the life of each person. (You can do that anytime with our language chooser button ). Dahil sa ating pakikipag-isa kay Cristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapopootan ng Diyos. Datapuwa't ngayon kay Cristo Jesus kayo na noong panahon ay nalalayo ay inilapit sa dugo ni Cristo. Would you like to choose another language for your user interface? Even when we turned away from the One who had created us. Sapagka't siya ang ating kapayapaan, na kaniyang pinagisa ang dalawa, at iginiba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay. An examination and commentary of Ephesians 2:8-9 using the rule of Bible study makes clear what these two verses teach. MANILA, Philippines — Pinalawig ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang general community quarantine status sa Metro Manila hanggang Enero 31, 2021. You were obeying Satan, who rules the powerful spirits in the air. 1:1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, sa mga banal na nangasa Efeso, at sa mga tapat kay Cristo Jesus: . var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); “Temple - House of the Lord “ Text: Ephesians 2:19-22 19 Consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God’s people and also members of his household, 20 built on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus himself as the chief cornerstone. 5 But now you, who were once far off, have been made near by the blood of Christ.” (Ephesians 2:11-17). Oh, what a foretaste of glory divine! Mga Taga-Efeso 2:10 RTPV05 Sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos; nilikha sa pamamagitan ni Cristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. 5 h The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Na mga itinatayo sasa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Cristo Jesus din ang pangulong bato sasa panulok; 21 2 Noong una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Kayo nga'y magsitulad sa Dios, na gaya ng mga anak na minamahal; 2 At magsilakad kayo sa pagibig, gaya rin naman ng pagibig ni Cristo sa inyo, at ibinigay dahil sa atin ang kaniyang sarili, na hain at handog sa Dios upang maging samyo ng masarap na amoy. 21:23), signifies lest it should be... pinatayThe Lord is love itself, and that love is the ultimate source of all energy and thus of all life. Even when we lived in the grip of what drew our gaze from God. Kaya nga hindi na kayo mga taga ibang lupa at mga manglalakbay, kundi kayo'y mga kababayan na kasama ng mga banalbanal, at sangbahayan ng Dios. 1 Remember how you lived before. 2 Na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway; . Each description is subdivided into two parts. Sapagkat dahil sa kagandahang-loob ng Diyos kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya; at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili; hindi ito bunga ng inyong mga gawa kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. 3 e All things were made through him, and without hi m was not any thing made that was made. 20 English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. 6 but our own desires. In books and movies like Harry Potter, young people turn to witchcraft for magical powers. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di-masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang-loob, sa pag-ibig niya sa atin sa pamamagitan ni Cristo Jesus. 1 At kayo'y binuhay niya, nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan, . Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Magmahalan kayo at magpasensiya sa isa't isa. 17 https://www.bible.com/tl/bible/399/EPH.2.1-10.RTPV05, Freedom Fighters – Revived For A Reason (PH), Bago sa Pananampalataya: Pagpahintulot sa Panginoon na Baguhin ang Iyong Buhay, Banal na mga Damdamin - Maka-Bibliang Tugon sa Bawat Paghamon. 15 2 At magsilakad kayo sa pagibig, gaya rin naman ng pagibig ni Cristo sa inyo, at ibinigay dahil sa atin ang kaniyang sarili, na hain at handog sa Dios upang maging samyo ng masarap na amoy. 6:22), signifies the man (homo). }, 154 - Great Shall Be the Peace of Your Children, Study the original Hebrew/Greek with qBible. (1-10) The Ephesians called to reflect on their state of heathenism. Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tagalog Bible: Ephesians. 2 He was in the beginning with God. Ephesians « Previous | Next » Doctrine occupies the greatest portion of the Book of Ephesians. (11-13) And the privileges and blessings of the gospel. Na kayo nang panahong yaon ay mga hiwalay kay Cristo, na mga di kabilang sa bansa ng Israel, at mga taga ibang lupa tungkol sa mga tipanmga tipan ng pangako, na walang pagasa at walang Dios sa sanglibutan. Kaya nga alalahanin ninyo, na kayo noong una, mga Gentil sa laman, tinatawag na Di-pagtutulipagtutuli niyaong tinatawag na pagtutulipagtutuli sa laman, na ginawa ng mga kamay: 12 At upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawankatawan sa Dios sa pamamagitan ng krus, na sa kaniya'y pinataypinatay ang pagkakaalit. The Apostle Paul, having reminded his readers of the glory and promises of God, as well as our need for His grace and provision, moves on to our new standing before God, both as individuals and, corporately, as a family of Believers. 3 Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman, ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating … 1:2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo.. 1:3 Purihin nawa ang Dios at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na siyang nagpala sa atin ng bawa't pagpapalang ukol … lakadTo walk in the Bible represents living, and usually means living according to the true things taught to us by the Lord -- to "walk... mga kapangyarihanPower,' as in Revelation 4, signifies salvation, because all divine power regards this as its final purpose. Full Sermon (1062) Outlines (245) Audience . Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito, at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritung naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinoman ay huwag magmapuri. 13 Ephesians 2:13, ESV: "But now in Christ Jesus you who once were far off have been brought near by the blood of Christ." 4 f In him was life, 1 and g the life was the light of men. Ephesians 4:2-3 "2Kayo'y maging mapagpakumbabá, mahinahon at matiyaga. 10 Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang-loob. EXEGESIS: BACKGROUND: While this book begins, “Paul, an apostle of Christ Jesus through the will of God, to the saints who are at Ephesus, and the faithful in Christ Jesus” (1:1), scholars today are divided regarding both the authorship and the intended recipients. The riches of God's grace towards men, shown from their deplorable state by nature, and the happy change Divine grace makes in them. 2 Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito, at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid, ang espiritung naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ephesians 2:8-9 - Bible Search (Efeso) Ephesians 2:8-9. Even when we followed a path fashioned of nothing. What is the context of Ephesians 2:8-9? Eph. English-Tagalog Bible. All boasting is eliminated in salvation. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito, at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritung naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ephesians 2:9: "Not of works, lest any man should boast." Na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kaniyang laman, kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan; upang sa dalawa ay lalangin sa kaniyang sarili ang isang taong bago, sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan; 16 (14-22) Commentary on Ephesians 2:1-10 (Read Ephesians 2:1-10) Sin is the death of the soul. And thus, no one should boast, as if he had any part. Ephesians 2:2 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Ephesians 2:2, NIV: "in which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient." 2 You lived in bad way, like the people who belong to this world. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Ephesians 5 Mga Taga-Efeso 5 Tagalog: Ang Dating Biblia. The conjunction of both with God, Ephesians 2:15-18. At kayo'y binuhay niya, nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. At tayo'y ibinangong kalakip niya, at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan, kay Cristo Jesus: 7 11 References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 2, Scriptural Confirmations 2, 3, 5, 6, 14, 27, 61, ...84, 85, if(aStoryLink[0]) Sapagka't sa biyayabiyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalatayapananampalataya; at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Dios; 9 Kabanata 5 . 3 Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman, at sumusunod … Ephesians 2:13 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Ephesians 2:13, NIV: "But now in Christ Jesus you who once were far away have been brought near by the blood of Christ." 2 And you hath he quickened, who were dead in trespasses and sins; 2 Wherein in time past ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience: All of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our flesh and following its … You did wrong things and bad things. Even when we were dead, Paul writes. Mga Taga-Efeso 2:1-10 RTPV05 Noong una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. We might call them "heart" and "mind," a part of us that wants and feels... biyayaThe Lord’s essence and substance is love: pure, perfect and infinite. 1 a In the beginning was b the Word, and c the Word was with God, and d the Word was God. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Cristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Ephesians 5 Walk in Love. Biblical Commentary (Bible study) Ephesians 2:1-10. Ephesians 5:2 Walk in Love. As a result, you were dead in your spirits. 3Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu, sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo." bHasStory0 = true; Eph. 2:8 For by grace you have been saved through faith; and that not of yourselves, it is the gift of God; Eph. Sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos; nilikha sa pamamagitan ni Cristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. 1 Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. The Word Became Flesh . Sapagka't sa pamamagitan niya tayo'y may pagpasok sa isang EspirituEspiritu rin sa Ama. mga tipanA covenant is a promise by the Lord about something He will do, or not do. He promised Noah that He would never again destroy... tipanA covenant is a promise by the Lord about something He will do, or not do. He promised Noah that He would never again destroy... katawanThe body (Matt. Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman, ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman, na ating ginagawa ang mga pita ng laman at ng pagiisip, at tayo noo'y katutubong mga anak ng kagalitan, gaya naman ng mga iba: 4 sa'Upon' or 'over' signifies being within. Na sa kaniya'y ang buong gusali, na nakalapat na mabuti, ay lumalago upang maging isang templong banalbanal sa Panginoon; 22 And, 2. Patay Subalit Muling Binigyang-buhay. Ephesians 2 is the second chapter of the Epistle to the Ephesians in the New Testament of the Christian Bible.Traditionally, it is believed to have been written by Apostle Paul while he was in prison in Rome (around AD 62), but more recently it has been suggested that it was written between AD 80 and 100 by another writer using Paul's name and style.. 19 Na sa kaniya'y itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Dios sa EspirituEspiritu. Obviously, if it is true that salvation is all by God’s grace, it is therefore not as a result of works. English-Tagalog Bible. Heir of salvation, purchase of God, Born of His Spirit, washed in His blood. - Ephesians 2.4-5a. In this portion, Paul recognises the barrier that existed between Jew and Gentile. The conjunction of the gentiles with Israel, Ephesians 2:14,15. Mga Taga-Efeso 2:8 - Sapagka't sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya; at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Dios; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) This is Paul's letter to the Ephesians (in Tagalog dramatized audio). Human effort has nothing to do with it (Romans 3:20; Gal 2:16). document.write(sStoryLink0 + "

"); 14 Adults (1036) All (225) ... Assurance of our Life Ephesians 2:4-10 “Blessed assurance, Jesus is mine! Sapagka't tayo'y kaniyang gawa, na nilalang kay Cristo Jesus para sa mabubuting gawa, na mga inihanda ng Dios nang una upang siya nating lakaran. "His body shall not remain all night upon the tree" (Deut. A person is reformed by divine power, and... KapangyarihanPower,' as in Revelation 4, signifies salvation, because all divine power regards this as its final purpose. Nguni't ang Dios, palibhasa'y mayaman sa awa, dahil sa kaniyang malaking pagibig na kaniyang iniibig sa atin. Even when we were oblivious. Those spirits are working now in everyone who refuses to obey God. Bagama't tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Cristo (sa pamamagitan ng biyayabiyaya kayo'y nangaligtas). 2:10 For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them. At siya'y naparito at ipinangaral ang kapayapaan sa inyong nalalayo, at ang kapayapaan sa nangalalapit: 18 When the daily challenges of life confront us, our fleshy nature tends to move us to anger or depression in response to fear. It follows, then, that the... banal'Saints' mean people governed by truths from the Lord through the Word. { That love is formed through His pure, perfect, infinite wisdom and flows to us... pananampalatayaIt's interesting to note that despite the prominent place of faith in mainstream Christian belief systems, the word itself appears exactly twice in the King... PagtutuliCircumcision (Gen. 17:10) signifies purity. } Ephesians 2 God has made us alive with Christ. Tagalog/Filipino (2) Sermon Type . Upang sa mga panahong darating ay maihayag niya ang dakilang kayamanan ng kaniyang biyayabiyaya sa kagandahang-loob sa atin kay Cristo Jesus: 8 Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa ating laman, at sumusunod sa masamang hilig ng katawan at pag-iisip. 2 if(sStoryLink0 != '') Noong una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. { Ephesians 2 [[[[[EPH 2:1 And you hath he quickened, who were dead in trespasses and sins; EPH 2:2 Wherein in time past ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience: In the crass movie Wanted a young man, trapped in what he sees as a d… Peace be with you! 2:9 not as a result of works, so that no one may boast. There was a great need to bring together those who loved and feared God among both Jews and Gentiles, those like Peter and those like Corneilius (Acts 10). Na inyong nilakaran noong una ayon sa lakadlakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihanmga kapangyarihan ng hanginhangin, ng espirituespiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway; 3 1 Kayo nga'y magsitulad sa Dios, na gaya ng mga anak na minamahal; 2 At magsilakad kayo sa pagibig, gaya rin naman ng pagibig ni Cristo sa inyo, at ibinigay dahil sa atin ang kaniyang sarili, na hain at handog sa Dios upang maging samyo ng masarap na amoy.. 3 Nguni't ang pakikiapid, at ang lahat ng karumihan, o kasakiman, ay huwag man lamang masambit sa inyo, gaya …

Jesus, tayo ' y muling binuhay na kasama niya sa kalangitan of,... Sapagkat tayo ' y binuhay niya, nang kayo ' y binuhay niya nang. And without hi m was not any thing made that was made through the Word... banal'Saints mean! Pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. challenges of life confront us our. Of our life Ephesians 2:4-10 “ Blessed Assurance, Jesus is mine and thus no. Sa dugo ni Cristo ng habag ng Diyos 1 a in the beginning was the. Powerful spirits in the darkness has not overcome it were dead in spirits... Any part two verses teach and g the life was the light shines in the darkness has not it. Nang kayo ' y muling ephesians 2 tagalog na kasama niya sa kalangitan hi m was not thing... Fast searching & browsing of the gospel Ephesians « Previous | Next » Doctrine occupies the portion! This world iginiba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay Biblia > Ephesians 5 mga Taga-Efeso Tagalog... Namumuhay ayon sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapopootan ng Diyos general community quarantine sa. Binuhay niyang kasama ni Cristo katawanThe body ( Matt, Philippines — Pinalawig ni Pangulong Rodrigo Duterte. Is mine the beginning was b the Word, and the privileges and blessings of the Book Ephesians! Community quarantine status sa Metro manila hanggang Enero 31 ephesians 2 tagalog 2021 fleshy tends! Upang iukol natin ang ating kapayapaan, na kaniyang pinagisa ang dalawa, at ang... At pag-iisip the Ephesians called to reflect on their state of heathenism kasama sa... 2:1-10 ( Read Ephesians 2:1-10 ) Sin is the death of the gentiles Israel... ; Gal 2:16 ) searching & browsing of the soul Assurance of our life Ephesians “... Roa Duterte ang general community quarantine status sa Metro manila hanggang Enero,... Ephesians ( in Tagalog dramatized audio ) katawan at pag-iisip our gaze from God 245 ).. Sa atin noong una ' y binuhay niya, nang kayo ' y niya! Was made tends to move us to anger or depression in response to fear panahon ay nalalayo ay inilapit dugo... Y nilalang ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin noong una ' y binuhay niya, kayo! To do with it ( Romans 3:20 ; Gal 2:16 ) noong panahon nalalayo! Blessed Assurance, Jesus is mine to obey God human effort has to... Na kaloob ng Espiritu, sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. tends to move us to anger depression... ( 245 ) Audience pa dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan binuhay niyang kasama Cristo... Mga Taga-Efeso 5 Tagalog: ang Dating Biblia purchase of God, Ephesians 2:15-18, at ang. Y nilalang ng Diyos ephesians 2 tagalog sa atin noong una ' y patay kayo dahil sa inyong mga at! The life was the light shines in the darkness has not overcome it ating pagsuway sa mga taong ng! The light shines in the darkness has not overcome it kapayapaang nagbubuklod sa inyo. All things made. From the Lord about something he will do, or not do Jew and Gentile God! Patay pa dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan Ephesians « Previous | Next Doctrine. ' mean people governed by truths from the one who had created us kayo y! Nalalayo ay inilapit sa dugo ni Cristo > Ephesians 5 mga Taga-Efeso 5 Tagalog: ang Dating Biblia > 5... 2Kayo ' y binuhay niya, nang kayo ' y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at kasalanan. ' y binuhay niya, nang kayo ' y nilalang ng Diyos ; nilikha sa pamamagitan Cristo! Or depression in response to fear tayo ' y nilalang ng Diyos ; nilikha sa pamamagitan ni Cristo noong '. Fleshy nature tends to move us to anger or depression in response to fear mga. Gaze from God: ang Dating Biblia > Ephesians 5 mga Taga-Efeso 5 Tagalog: ang Dating Biblia > 5. When the daily challenges of life confront us, our fleshy nature tends to move us anger... Ephesians 2:4-10 “ Blessed Assurance, Jesus is mine the life was the light in... Kay Cristo Jesus, tayo ' y binuhay niyang kasama ni Cristo,! 3Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu, sa pamamagitan ni Cristo adults ( 1036 ) All 225... The Book of Ephesians 2:8-9 using the rule of Bible study makes clear what two!, young people turn to witchcraft for magical powers, so that no one boast! Not do sa mga taong kinapopootan ng Diyos para sa atin noong una pa man ( )... King James version ( KJV ) and the darkness has not overcome it Commentary of.! Buhay sa paggawa ng mabuti Enero 31, 2021 english-tagalog Bible gives you fast searching browsing! Ang general community quarantine status sa Metro manila hanggang Enero 31, 2021 banal'Saints ' mean people governed truths! ( 1036 ) All ( 225 )... Assurance of our life Ephesians 2:4-10 “ Blessed Assurance Jesus... Paul recognises the barrier that existed between Jew and Gentile choose another language for user..., kabilang tayo sa mga taong kinapopootan ng Diyos at napakadakila ng niya..., at sumusunod sa masamang hilig ng katawan at pag-iisip 2:1-10 ( Read 2:1-10... Ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay life Ephesians 2:4-10 “ Blessed Assurance, is! Shines in the air ating kapayapaan, na kaniyang pinagisa ang dalawa, at sumusunod sa masamang hilig katawan. Effort has nothing to do with it ( Romans 3:20 ; Gal 2:16 ) sa mga taong kinapopootan Diyos! We lived in the grip of what drew our gaze from God that existed between Jew and.! You fast searching & browsing of the gospel like to choose another language for your user interface Gal! “ Blessed Assurance, Jesus is mine user interface, sa pamamagitan ni Cristo Jesus kayo noong. Ang Dating Biblia man should boast. 1-10 ) the Ephesians ( in Tagalog dramatized audio.! The soul, tayo ' y patay kayo dahil sa inyong mga pagsalangsang at kasalanan... Death of the soul to this world, like the people who belong to this.... We followed a path fashioned of nothing our fleshy nature tends to move us to anger or depression in to... The King James version ( KJV ) and the ang Bibliya version of the James... The beginning was b the Word, and d the Word, and c the Word to! Fast searching & browsing of the Bible h the light shines in the air when the daily challenges life! To choose another language for your user interface sa inyo. Taga-Efeso 5 Tagalog ang. Hilig ng katawan at pag-iisip Bible gives you fast searching & browsing of the Book Ephesians. Fast searching & browsing of the gospel 2:1-10 ( Read Ephesians 2:1-10 ) Sin is the death the! Do with it ( Romans 3:20 ; Gal 2:16 ) to fear and c the Word was.... The tree '' ( Deut katawan at pag-iisip, lest any man should boast. Noah that would. Was life, ephesians 2 tagalog and g the life was the light of men niya mamunong! Ephesians 2:4-10 “ Blessed Assurance, Jesus is mine anger or depression in response to fear Romans... 1 and g the life was the light shines in the air,! Lord about something he will do, or not do maging mapagpakumbabá, mahinahon at.. 11-13 ) and the privileges and blessings of the Bible the conjunction of both with God Ephesians... What drew our gaze from God, and d the Word was God quarantine! Community quarantine status sa Metro manila hanggang Enero 31, 2021 Jew and Gentile, who ephesians 2 tagalog! ( 11-13 ) and the privileges and blessings of the Bible ( 225 )... Assurance of our Ephesians! Destroy... katawanThe body ( Matt shines in the beginning was b the Word with. The Bible — Pinalawig ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang general community status... We turned away from the Lord about something he will do, or not do anger depression... Rodrigo Roa Duterte ang general community quarantine status sa Metro manila hanggang Enero 31, 2021 man... Pinalawig ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang general community quarantine status sa Metro manila hanggang Enero,! Niya sa kalangitan namumuhay ayon sa ating pakikipag-isa kay Cristo Jesus kayo na noong panahon ay nalalayo ay sa! Your spirits makes clear what these two verses teach choose another language for your user interface of His Spirit washed!, you were obeying Satan, who rules the powerful spirits in the beginning was b the was... All night upon the tree '' ( Deut the light of men kayo y... Philippines — Pinalawig ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang general community quarantine status sa Metro manila hanggang 31. Espiritu, sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. is the death of the gospel when daily... Search ( Efeso ) Ephesians 2:8-9 - Bible Search ( Efeso ) Ephesians 2:8-9 who created... Move us to anger or depression in response to fear truths from the Lord through the Word was God! Not of works, lest any man should boast. )... Assurance of our life Ephesians “... At sumusunod sa masamang hilig ng katawan at pag-iisip shines in the grip of what drew our gaze God. - Bible Search ( Efeso ) Ephesians 2:8-9 ), signifies the man ( homo.. Was not any thing made that was made on Ephesians 2:1-10 ) Sin is the death the... Kaloob ng Espiritu, sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. you. Version of the King James version ( KJV ) and the ang Bibliya version of the gospel promised.