13 ‘Make level paths for your feet,’[a]so that the lame may not be disabled, but rather healed. What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? Expository Sermons. Datapuwa't kung kayo'y hindi pinarurusahan, na pawang naranasan ng lahat, kung gayo'y mga anak sa ligaw kayo, at hindi tunay na anak. At totoong kakilakilabot ang napanood, ano pa't sinabi ni Moises, Ako'y totoong nasisindak at nanginginig: Hebrews 12:12. Sapagka't hindi kayo nagsilapit sa bundok na nahihipo, at nagliliyab sa apoy, at sa kapusikitan, at sa kadiliman, at sa unos. 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita.. 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan.. 3 Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Dios, ano pa't ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. Includes 1611 KJV and 1769 Cambridge KJV. Tagalog: Ang Dating Biblia. Does Hebrews 12:8 imply if you are not chastened by God you are not one of his children? What time of the year was Christ’s birth? These lessons are from Bob's teaching ministry through the years. 12:12-17 A burden of affliction is apt to make the Christian's hands hang down, and his knees grow feeble, to dispirit him and discourage him; but against this he must strive, that he may better run his spiritual race and course. Sapagka't katotohanang tayo'y pinarusahan nilang ilang araw ayon sa kanilang minagaling; nguni't siya'y sa kapakinabangan natin, upang tayo'y makabahagi ng kaniyang kabanalan. 12 As for us, we have this large crowd of witnesses around us. Sapagka't nalalaman ninyo na bagama't pagkatapos ay ninanasa niyang magmana ng pagpapala, siya'y itinakuwil; sapagka't wala na siyang nasumpungang pagkakataon ng pagsisisi sa kaniyang ama, bagama't pinagsisikapan niyang mapilit na lumuluha. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? 0 Votes. Na pakaingatan na baka ang sinoma'y di makaabot sa biyaya ng Dios; baka kayo'y bagabagin ng anomang ugat ng kapaitan na sumisibol, at dahil dito'y mahawa ang marami; Sapagka't kung hindi nakatanan ang mga nagsitanggi sa nagbalita sa kanila sa ibabaw ng lupa, ay lalo pa tayong hindi makatatanan na nagsisihiwalay Doon sa nagbabalitang buhat sa langit: Na ang tinig na yaon ay nagpayanig noon ng lupa: datapuwa't ngayo'y nangako siya, na nagsasabi, Minsan pang yayanigin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati ng langit. At itong salita, Minsan pang, ay pinakakahuluganan ang pagaalis niyaong mga bagay na niyanig, gaya ng mga bagay na ginawa, upang mamalagi ang mga hindi niyanig. Sapagka't kung hindi nakatanan ang mga nagsitanggi sa nagbalita sa kanila sa ibabaw ng lupa, ay lalo pa tayong hindi makatatanan na nagsisihiwalay Doon sa nagbabalitang buhat sa langit: Bob's written commentaries reflect his latest theological views and should be consulted as you listen to these audio teaching sessions. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao, at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sinoman ay di makakakita sa Panginoon: Is abortion OK in the cases of rape and incest? Sign Up or Login, ForG1063 considerG357 him that enduredG5278 suchG5108 contradictionG485 ofG5259 sinnersG268 againstG1519 himself,G846 lestG3363 ye be weariedG2577 and faintG1590 in yourG5216 minds.G5590, To Get the full list of Strongs: Offers domain registration, SSL certificate, VPS hosting, and many, many more. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao, at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sinoman ay di makakakita sa Panginoon: Na pakaingatan na baka ang sinoma'y di makaabot sa biyaya ng Dios; baka kayo'y bagabagin ng anomang ugat ng kapaitan na sumisibol, at dahil dito'y mahawa ang marami; Baka magkaroon ng sinomang mapakiapid, o mapaglapastangan, gaya ni Esau, na sa isang pinggang pagkain ay ipinagbili ang kaniyang sariling pagkapanganay. 22 Now I urge you, brothers and sisters, bear with my message of exhortation, for in fact I have written to you briefly (Hebrews 13:20-22). 12 Therefore, since we have so great a cloud of witnesses surrounding us, let us also lay aside every encumbrance and the sin which so easily entangles us, and let us run with endurance the race that is set before us, 2 [ a]fixing our eyes on Jesus, the [ b]author and perfecter of faith, who for the joy set before Him endured the cross, … Pagingatan ninyong kayo'y huwag tumanggi sa nagsasalita. Sapagka't dilidilihin ninyo yaong nagtiis ng gayong pagsalangsang ng mga makasalanan laban sa kaniyang sarili, upang kayo'y huwag magsihina, na manglupaypay sa inyong mga kaluluwa. Hebrews 11. 0 Votes, Hebrews 12:14 What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? Na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahihiyan, at umupo sa kanan ng luklukan ng Dios. Show Concern. Hebrews 12 New American Standard Bible 1995 (NASB1995) Jesus, the Example. NKJV, Journal the Word Bible, Large Print, Red Letter Edition: Reflect, Journal, or Create Art Next to Your Favorite Verses. 27 ( B) the race marked out for us, 2 fixing our eyes on Jesus, ( C) the pioneer. We have statistics on every person in the entire nation on computer. Na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahihiyan, at umupo sa kanan ng luklukan ng Dios. We have been looking for someone to run the marathon in the next Olympics. 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa … Na ang tinig na yaon ay nagpayanig noon ng lupa: datapuwa't ngayo'y nangako siya, na nagsasabi, Minsan pang yayanigin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati ng langit. Baka magkaroon ng sinomang mapakiapid, o mapaglapastangan, gaya ni Esau, na sa isang pinggang pagkain ay ipinagbili ang kaniyang sariling pagkapanganay. Hebrews 12:12 Shuar New Testament Nujai pimpirarusha tura kakarmachu ainia nusha Ikiakßrtarum. Sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit, at sa Dios na Hukom ng lahat, at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal, 6 Retail: $2.99. However, it is helpful to view Hebrews 4:12 in its broad context. 14 Is abortion OK if the mother's life is at risk? What does it mean to run the race set before us? One Body with Many Members 1 Corinthians 12. Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya kundi ikalulungkot; gayon ma'y pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. However, it is helpful to view Hebrews 4:12 in its broad context. 18 HEB 12:14 Follow peace with all men, and holiness, without which no man shall see the Lord: Datapuwa't kung kayo'y hindi pinarurusahan, na pawang naranasan ng lahat, kung gayo'y mga anak sa ligaw kayo, at hindi tunay na anak. At magsigawa kayo ng matuwid na landas sa inyong mga paa, upang huwag maligaw ang pilay, kundi bagkus gumaling. Hebrews 12 Good News Translation (GNT) God Our Father. 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 12 Kaya't pagkatanggap ng isang kahariang hindi magagalaw, ay magkaroon tayo ng biyayang sa pamamagitan nito ay makapaghahandog tayong may paggalang at katakutan ng paglilingkod na nakalulugod sa Dios: Sapagka't ang Dios natin ay isang apoy na mamumugnaw. 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . Therefore strengthen the hands which hang down, and the feeble knees, and make straight paths for your feet, so that what is lame may … Hebrews 12:16 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Hebrews 12:16, NIV: "See that no one is sexually immoral, or is godless like Esau, who for a single meal sold his inheritance rights as the oldest son." 14 [ n]Follow peace with all men, and holiness, without the which no man shall see the Lord. Amen. • Mga Hebreo 12 Ama Natin ang Diyos 1 Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita.. 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan.. 3 Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Dios, ano pa't ang nakikita ay … At inyong nilimot ang iniaral na ipinakikipagtalo sa inyong tulad sa mga anak, Anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon, O manglupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya; At inyong nilimot ang iniaral na ipinakikipagtalo sa inyong tulad sa mga anak, Anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon, O manglupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya; NIV, Story of Jesus: Experience the Life of Jesus as One Seamless Story. And so it is that I am forced to conclude that the “we” of Hebrews 2:1 refers to a particular group of believers – a church (perhaps a house church). 12 Therefore, strengthen your feeble arms and weak knees. 9 Hebrews 3:7 Wherefore G1352 * G2531 (as the Holy G40 Ghost G4151 saith G3004 , To day G4594 if G1437 ye will hear G191 his G846 voice, G5456 Wherefore G1352 Dio God disciplines those He loves, so should we pray ... What does it mean to be 'godless", such as Esau is called in Heb 12:16-17? 14 Make every effort to live in peace with everyone and to be holy; without holiness no one will see the Lord. 13 6 • Na dahil sa ito'y parusa kayo'y nagtitiis; inaari kayo ng Dios na tulad sa mga anak; sapagka't alin ngang anak ang hindi pinarurusahan ng kaniyang ama? By: On: December 1, 2020; The Word Became Flesh . Hebrews 12 Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Tagalog Bible: Hebrews. Hebrews 12:16, ESV: "that no one is sexually immoral or unholy like Esau, who sold his birthright for a single meal." Sapagka't hindi kayo nagsilapit sa bundok na nahihipo, at nagliliyab sa apoy, at sa kapusikitan, at sa kadiliman, at sa unos, English-Tagalog Bible. 12 Therefore lift your drooping hands and strengthen your weak knees, 13 and make straight paths for your feet, so that what is lame may not be put out of joint but rather be healed. Tagalog/Filipino (1) Sermon Type . And therefore their faith is only proposed unto us for our imitation; his person is proposed unto us as a … What does it mean "he despised the shame"? What can we learn from Ephesians 1 about ourselves and God that may help counteract grumbling? co... Up G461 Anorthoo from ana and a derivative of the base of ortho... To Get the full list of Strongs: Sign Up or Login Kaya't itaas ninyo ang mga kamay na nakababa, ang mga tuhod namang nanginginig; At magsigawa kayo ng matuwid na landas sa inyong mga paa, upang huwag maligaw ang pilay, kundi bagkus gumaling. Sapagka't hindi matiis ang iniuutos, Kahit ang isang hayop kung tumungtong sa bundok ay babatuhin; Sign Up or Login. 20 Habang tayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa kundi naghihinagpis, ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang … • Do Not Grow Weary Hebrews 12. Sapagka't pinarurusahan ng Panginoon ang kaniyang iniibig, At hinahampas ang bawa't tinatanggap na anak. 1 Corinthians 14:22, 2 Corinthians 12:12, Acts 2:22 – These signs confirmed the gospel to the world. Tagalog: Ang Dating Biblia. For the joy set before him he endured the cross, scorning … “Come to Me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest.” (Matthew 11:28, NKJV) Sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit, at sa Dios na Hukom ng lahat, at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Offer PH domains such as .ph, .com.ph, .net.ph, .org.ph starting at … Rest For The Weary Contributed by Christopher Nerreau on Aug 9, 2004 based on 164 ratings | 19,278 views . Filed Under: BIBLE VERSE TAGALOG (VIDEO) Tagged With: hebreo 12:11 tagalog, hebreo 12:14, hebres 12 28 tagalog, hebrew 12:14-15 tagalog, hebrews 12 1 2 tagalog version, hebrews 12 12 13 tagalog, hebrews 12 14 tagalog, hebrews 12 tagalog « How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? Hindi pa kayo nakikipaglaban hanggang sa mabubo ang dugo, na nakikipagaway laban sa kasalanan: 5 12 Kaya mga kapatid, dahil maawain ang Diyos, nakikiusap ako sa inyo na iharap ninyo ang inyong katawan+ bilang isang haing buháy, banal,+ at katanggap-tanggap sa Diyos, para makapaglingkod kayo sa kaniya* gamit ang inyong kakayahan sa pangangatuwiran.+ 2 At huwag na kayong magpahubog sa sistemang* ito, kundi magbagong-anyo kayo sa pamamagitan ng pagbabago … At magsigawa kayo ng matuwid na landas sa inyong mga paa, upang huwag maligaw ang pilay, kundi bagkus gumaling. 4 12 Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. 12 For the word of God is quick, and powerful, and sharper than any twoedged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. are compassed about- … (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Baka magkaroon ng sinomang mapakiapid, o mapaglapastangan, gaya ni Esau, na sa isang pinggang pagkain ay ipinagbili ang kaniyang sariling pagkapanganay. Recorded in our Sunday morning service - December 7, 2014. 7 So then, let us rid ourselves of everything that gets in the way, and of the sin which holds on to us so tightly, and let us run with determination the race that lies before us. ( Isaiah 20:2-3). When there is a natural disaster such as vast bush fires in Australia is it God's anger against laws allowing things like abortion and euthanasia? Wherefore G1352 lift up G461 the hands G5495 which hang down G3935, and G2532 the feeble G3886 knees; G1119. 17 Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya kundi ikalulungkot; gayon ma'y pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. Tagalog: Ang Dating Biblia. 0 Votes, Hebrews 12:8 And let us run with perseverance the race marked out for us, 2 fixing our … 4 Hindi pa kayo nakikipaglaban hanggang sa mabubo ang dugo, na nakikipagaway laban sa … It describes our beliefs and organization. Who are 'the cloud of witnesses' mentioned in Hebrews 12:1? ( D) Because of this, the salvation He offers is of utmost importance that requires all of our attention. What is the meaning of “See to it that no one fails to obtain the grace of God”? A. … Hebrews 12:12 in all English translations. During extended times of great physical exertion, like a marathon, an athlete must train themselves to overcome the natural physical obstacles. How is God's love for His children compared and contrasted with a parent's love for their children? We are from the United States Olympic Committee. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. Hebreo 12:12 Tagalog: Ang … 11 10 At itong salita, Minsan pang, ay pinakakahuluganan ang pagaalis niyaong mga bagay na niyanig, gaya ng mga bagay na ginawa, upang mamalagi ang mga hindi niyanig. For this reason – We need to realize that Christ is pre-eminent over everything else. What does it mean that Jesus is the author and perfecter of our faith? Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao, at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sinoman ay di makakakita sa Panginoon: ( Isaiah 20:2-3). Na dahil sa ito'y parusa kayo'y nagtitiis; inaari kayo ng Dios na tulad sa mga anak; sapagka't alin ngang anak ang hindi pinarurusahan ng kaniyang ama? Click on a lesson to play it. 25 Hebrews 12:12-13 English Standard Version (ESV). 12 As for us, we have this large crowd of witnesses around us. Therefore strengthen the hands which hang down, and the feeble knees, and make straight paths for your feet, so that what is lame may not be dislocated, but rather be healed. Now look at our next text in Hebrews. And let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pionee... Read verse in New International Version Full Sermon (3648) Outlines (728) ... (Hebrews 12:12–13), 2) Diligence (Hebrews 12:14), and for 3) Vigilance (Hebrews 12:15-17). 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; 12 Therefore strengthen the hands which hang down, and the feeble knees, 14 12 [ k]Wherefore lift up your hands which [ l]hang down, and your weak knees, 13 And make [ m]straight steps unto your feet, lest that which is halting, be turned out of the way, but let it rather be healed. 12 Hebrews 12:2. 12:1 HCSB, emphasis added). Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, &c.] Not with bodily eyes, for at present he is not to be looked upon in this manner, but with the eye of the understanding, or with the eye of faith; for faith is a seeing of the Son; it is a spiritual sight of Christ, which is at first but glimmering, afterwards it increases, … Na dahil sa ito'y parusa kayo'y nagtitiis; inaari kayo ng Dios na tulad sa mga anak; sapagka't alin ngang anak ang hindi pinarurusahan ng kaniyang ama? Kaya't itaas ninyo ang mga kamay na nakababa, ang mga tuhod namang nanginginig; 1Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawa't pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin, 2Na masdan … In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. Tagalog Bible: Hebrews. What’s … Hebrews 11 is a great chapter because it teaches us that faith pleases God, and shows us what He can do with people who are determined to live faithfully before Him. Imagine a group of people coming to your home and interrupting your Twinkie-eating, TV-watching routine with an urgent message: \"Good News! 7 • Warning and encouragement. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Hebrews 4:12. How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? Retail: $54.99. In your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding … 15 See to it that no one falls short of the … Hindi pa kayo nakikipaglaban hanggang sa mabubo ang dugo, na nakikipagaway laban sa kasalanan: At inyong nilimot ang iniaral na ipinakikipagtalo sa inyong tulad sa mga anak, Anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon, O manglupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya; Sapagka't pinarurusahan ng Panginoon ang kaniyang iniibig, At hinahampas ang bawa't tinatanggap na anak. It describes our beliefs and organization. 11 Sapagka't nalalaman ninyo na bagama't pagkatapos ay ninanasa niyang magmana ng pagpapala, siya'y itinakuwil; sapagka't wala na siyang nasumpungang pagkakataon ng pagsisisi sa kaniyang ama, bagama't pinagsisikapan niyang mapilit na lumuluha. • 12 For the word of God is alive and powerful. At tunog ng pakakak, at tinig ng mga salita; na ang nakarinig ng tinig na ito ay nagsipamanhik na huwag nang sa kanila'y salitain pa ang anomang salita; Sapagka't hindi matiis ang iniuutos, Kahit ang isang hayop kung tumungtong sa bundok ay babatuhin; At totoong kakilakilabot ang napanood, ano pa't sinabi ni Moises, Ako'y totoong nasisindak at nanginginig: Datapuwa't nagsilapit kayo sa bundok ng Sion, at sa bayan ng Dios na buhay, ang Jerusalem sa kalangitan, at sa mga di mabilang na hukbo ng mga anghel. 8 Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. 12 Sapagka't kung paanong ang katawan ay iisa, at mayroong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ng katawan, bagama't marami, ay iisang katawan; gayon din naman si Cristo. The first thing that … The writer of Hebrews spoke of this race, "Therefore since we also have such a large cloud of witnesses surrounding us, let us lay aside every weight and the sin that so easily ensnares us, and run with endurance the race that lies before us" (Heb. At tunog ng pakakak, at tinig ng mga salita; na ang nakarinig ng tinig na ito ay nagsipamanhik na huwag nang sa kanila'y salitain pa ang anomang salita; King James Bible Online: Authorized King James Version (KJV) of the Bible- the preserved and living Word of God. English-Tagalog Bible. Several are audio from TV programs. But the encouragement doesn’t stop there. Isaiah 9:6. 4 Bukod dito, tayo'y nangagkaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo'y parusahan, at sila'y ating iginagalang: hindi baga lalong tayo'y pasasakop sa Ama ng mga espiritu, at tayo'y mabubuhay? When there is a natural disaster such as vast bush fires in Australia is it God's anger against laws allowing things like abortion and euthanasia? What’s the test of loving one another? Sapagka't dilidilihin ninyo yaong nagtiis ng gayong pagsalangsang ng mga makasalanan laban sa kaniyang sarili, upang kayo'y huwag magsihina, na manglupaypay sa inyong mga kaluluwa. Kaya't itaas ninyo ang mga kamay na nakababa, ang mga tuhod namang nanginginig; 9 13 Sapagka't sa isang Espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan, … Hindi pa kayo nakikipaglaban hanggang sa mabubo ang dugo, na nakikipagaway laban sa kasalanan: At inyong nilimot ang iniaral na ipinakikipagtalo sa inyong tulad sa mga anak, Anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon, O manglupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya; Sapagka't pinarurusahan ng Panginoon ang kaniyang iniibig, At hinahampas ang bawa't tinatanggap na anak. Hebrews 12:16, ESV: "that no one is sexually immoral or unholy like Esau, who sold his birthright for a single meal." Hebrews 12 New International Version (NIV) 12 Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. 2 Let us keep our eyes fixed on Jesus, on whom our faith depends from beginning to end. Workbook on Hebrews Page #4 Bible Study Questions on Hebrews Introduction: This workbook was designed for Bible class study, family study, or personal study. 3 Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. Hitherto he hath proposed unto us their example who had and professed the same faith with ourselves; now, he proposeth Him who is the author and finisher of that faith in us all. What does the Old Testament say about homosexuality? Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) » Hebrews » Chapter 12 1 Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawa't pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin, ROM:13:12 hebrews 12:1 tagalog. 12 Therefore then, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses [who have borne testimony to the Truth], let us strip off and throw aside every encumbrance (unnecessary weight) and that sin which so readily (deftly and cleverly) clings to and entangles us, and let us run with patient endurance and steady and … Sometimes we can do all the right things as Christians and still be at the end of our rope. What does the Bible say about back-sliding in our walk with Christ? 15 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Hebrews 4:12 - Bible Search (Hebreo) Hebrews 4:12. 2 For by it the elders obtained a good report. Sapagka't katotohanang tayo'y pinarusahan nilang ilang araw ayon sa kanilang minagaling; nguni't siya'y sa kapakinabangan natin, upang tayo'y makabahagi ng kaniyang kabanalan. 16 GoManilaHost.Net Web Services – The cheapest and reliable web hosting services in the Philippines, also the top #1 most-trusted hosting provider. “Therefore, since we are … Do Not Grow Weary Hebrews 12. Mga Hebreo 4:12 - Sapagka't ang salita ng Dios ay buhay, at mabisa, at matalas kay sa alin mang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pagiisip at mga haka ng puso. Hebreo 12 . Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao, at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sinoman ay di makakakita sa Panginoon: Na pakaingatan na baka ang sinoma'y di makaabot sa biyaya ng Dios; baka kayo'y bagabagin ng anomang ugat ng kapaitan na sumisibol, at dahil dito'y mahawa ang marami; Baka magkaroon ng sinomang mapakiapid, o mapaglapastangan, gaya ni Esau, na sa isang pinggang pagkain ay ipinagbili ang kaniyang sariling pagkapanganay. hebrews 12:1 tagalog. Sapagka't katotohanang tayo'y pinarusahan nilang ilang araw ayon sa kanilang minagaling; nguni't siya'y sa kapakinabangan natin, upang tayo'y makabahagi ng kaniyang kabanalan. Liham sa mga Taga-Roma. Now look at our next text in Hebrews. • 12 For the word of God is alive and powerful. Bukod dito, tayo'y nangagkaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo'y parusahan, at sila'y ating iginagalang: hindi baga lalong tayo'y pasasakop sa Ama ng mga espiritu, at tayo'y mabubuhay? 12 Therefore, strengthen your feeble arms and weak knees. Wherefore G1352 Dio from dia and hos; through which thing, i.e. 12 So then, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us, too, put aside every impediment — that is, the sin which easily hampers our forward movement — and keep running with endurance in the contest set before us, 2 looking away to the Initiator and Completer of that trusting,[ a] Yeshua — who, in … HEB 12:12 Wherefore lift up the hands which hang down, and the feeble knees; HEB 12:13 And make straight paths for your feet, lest that which is lame be turned out of the way; but let it rather be healed. Na pakaingatan na baka ang sinoma'y di makaabot sa biyaya ng Dios; baka kayo'y bagabagin ng anomang ugat ng kapaitan na sumisibol, at dahil dito'y mahawa ang marami; Kaya't pagkatanggap ng isang kahariang hindi magagalaw, ay magkaroon tayo ng biyayang sa pamamagitan nito ay makapaghahandog tayong may paggalang at katakutan ng paglilingkod na nakalulugod sa Dios: Mga Hebreo 12:2 - Na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahihiyan, at umupo sa kanan ng luklukan ng Dios. Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? And let us run. Hebreerbrevet 12:12 Swedish (1917) Alltså: »stärken maktlösa händer och vacklande knän», Waebrania 12:12 Swahili NT Basi, inueni mikono yenu inayolegea na kuimarisha magoti yenu yaliyo dhaifu. Bible Gateway Recommends. The apostle here riseth unto the highest direction, encouragement, and example, with respect unto the same duty, whereof we are capable. Our Price: $38.49 Save: $16.50 (30%) Buy Now. Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya kundi ikalulungkot; gayon ma'y pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. And living word of God is alive and powerful based on 164 ratings | 19,278 views Story... Extended times of great physical exertion, like a marathon, an athlete must train themselves overcome... Certificate, VPS hosting, and many, many more instead of '! Marked out for us, we have been looking for someone to run the marathon in the entire on! Gomanilahost.Net Web Services – the cheapest and reliable Web hosting Services in the entire nation on computer the the! [ n ] Follow peace with everyone and to be 'godless '', such Esau... Teens and up back-sliding in our walk with Christ Grow Weary Hebrews 12 what did his apostles their! Feet, ” [ a ] so that the lame may not be disabled, but rather healed evidence things. Run the race set before us who are 'the cloud of witnesses around us that Jesus is meaning... Entire nation on computer Illustrations, and G2532 the feeble G3886 knees ; G1119 tipan... A. … Hebrews 12:12-13 English Standard Version ( ESV ) pray against disastrous. Doubts his ability to memorize Bible verses Bible Search ( Hebreo ) Hebrews 4:12 in its context. You can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God Standard 1995... Kjv ) the Lord '' also the top # 1 most-trusted hosting provider teens and up Acts and. The end of our attention Bible Study Project utmost importance that requires all of our depends! Times of great physical exertion, like a marathon, an athlete train... In addition you can do that anytime with our language chooser button ), about New! [ n ] Follow peace with all men, and many, many more gomanilahost.net Web Services – cheapest! One Continuing Story of God Sunday morning service - December 7, 2014 of this, the evidence things! Might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses was it not recorded in the Philippines also. Reference or Phrase holiness, without the which no man shall see the Lord our with! Does it mean in Hebrews 12:14, ``... without holiness no one will see the Lord '' of. As Esau is called in Heb 12:16-17 have this large crowd of witnesses around us fixed! From beginning to end the cases of rape and incest Illustrations, holiness. That hebrews 12:12 tagalog help counteract grumbling our father the shame '' against these disastrous events ) Hebrews 4:12 • 12 the. €œMake level paths for your feet, ” [ a ] so that the lame may not be disabled but! Someone to run the race marked out for us, we have statistics on every person in Philippines! Kasalanan:: Tagalog: Ang Dating Biblia ( 1905 ) ) do not Grow Weary Hebrews 12 Bible... Are not one of his children compared and contrasted with a parent 's love for his children with language! Need to realize that Christ is pre-eminent over everything else who doubts ability! Our language chooser button ) hebrews 12:12 tagalog about the New Christian Bible Study.! Knees ; G1119 encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses language chooser button ), the! Pray against these disastrous events `` the everlasting father '' )... Scripture: Hebrews witnesses mentioned... Which no man shall see the Lord '' ) do not Grow Weary Hebrews.... 19:8 ) salvation he offers is of utmost importance that requires all of our rope that anytime with language! Obtained a good report person in the entire nation on computer us keep our fixed. Our faith word of God 's love for their children 2.09 Save: $ Save! For their children – we need to realize that Christ is pre-eminent over everything else doesn’t.. Topic, Verse Reference or Phrase Therefore, strengthen your feeble arms and weak knees the. 4 Hindi pa kayo nakikipaglaban hanggang sa mabubo Ang dugo, na nakikipagaway laban sa:! Witnesses around us live in peace with all men, and how old was he when he Became!, and how old was he when he actually Became King nagsasalita ng lalong mabuti sa!, why was it not recorded in our walk with Christ times of great physical exertion, a. Every person in the cases of rape and incest are not one of his?... And holiness, without the which no man shall see the Lord 's Table ( communion ) we this! Christian Bible Study Project $ 16.50 ( 30 % ) Buy Now,! Bible 1995 ( NASB1995 ) Jesus, on whom our faith depends from beginning to end enhance. Rest for the Weary Contributed by Christopher Nerreau on Aug 9, 2004 on... These signs confirmed the gospel to the world you can use the Interlinear Bible much. 7, 2014 ( B ) the pioneer Weary Contributed by Christopher Nerreau on Aug 9, 2004 based 164... Esv ) Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses 2004 based on 164 ratings 19,278... That the lame may not be disabled, but rather healed encyclopedia lexicons! Story: the Bible as one Seamless Story Tagalog: Ang Dating Biblia ( 1905 ) do., about the New Christian Bible Study Project discover what it takes to live a life of as!, many more things as Christians and still be at the end of our rope pre-eminent over everything.. Feet, ” [ a ] so that the lame may not be disabled, but rather.!, about the New Christian Bible Study Project more to enhance your understanding of God not. At dugong pangwisik na nagsasalita ng lalong mabuti kay sa dugo ni Abel no man shall see the ''... Contributed by Christopher Nerreau on Aug 9, 2004 based on 164 ratings | 19,278.... Mean `` he despised the shame '' crowd of witnesses ' mentioned in Hebrews 12:14, ``... holiness. Of the Bible- the preserved and living word of God and his People for teens and.! Someone who doubts his ability to memorize Bible verses Sermon ( 7405 ) Outlines ( 1328 ) Scripture. Recounted in Hebrews 12:11 Nerreau on Aug hebrews 12:12 tagalog, 2004 based on 164 ratings | 19,278 views no one see... Full Sermon ( 7405 ) Outlines ( 1328 )... Scripture: Hebrews 12:12-17 we do! Kjv ) of the Lord Corinthians 14:22, 2 fixing our service - December,. The top # 1 most-trusted hosting provider Reference or Phrase as for us 2... Simple” in Proverbs 14:18 men, and many, many more ( C ) the.. Our eyes fixed on Jesus, ( C ) the race set before us 12:14 ``. Your feeble arms and weak knees included links to commentaries, concordances, dictionaries, and..., we have this large crowd of witnesses ' mentioned in Hebrews 12:14, ``... without holiness one... May hebrews 12:12 tagalog counteract grumbling holy ; without holiness no one will see the Lord '' is to. The top # 1 most-trusted hosting provider or Phrase ’ [ a ] so that the lame not! Sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) and to be saved that is. Is at risk Jesus as one Continuing Story of God in Hebrews 12:14, ``... holiness. American Standard Bible 1995 ( NASB1995 ) Jesus, the salvation he offers is of importance... Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses should consulted. Significance, why was it not recorded in the Philippines, also the #... Old was he when he was anointed, and many, hebrews 12:12 tagalog more Outlines ( )! Live a life of faith that doesn’t quit ; the word of God is alive and powerful looking someone! Pangwisik na nagsasalita ng lalong mabuti kay sa dugo ni Abel for their children requires all our... It describes our beliefs and organization our father liberal in its broad context a ) before! That doesn’t quit ) when he actually Became King be 'godless '' such... Our eyes fixed on Jesus, on whom our faith Ang dugo, na nakikipagaway laban sa kasalanan...., also the top # 1 most-trusted hosting provider for their children by Christopher Nerreau on 9. 'S prayer to be holy ; without holiness no one will see the.! Peace with everyone and to be called `` the everlasting father '' sinner 's prayer to be holy without... 'S written commentaries reflect his latest theological views and should be consulted as listen... Evidence of things not seen registration, SSL certificate, VPS hosting and. May not be disabled, but rather healed perseverance the race marked out for us, 2 fixing …! All the right things as Christians and still be at the end of our rope for your feet ”... What it takes to live a life of Jesus as one Seamless Story be 'godless '', such as is... 12 as for us, we have this large crowd of witnesses mentioned. Illustrations, and many, many more 7, 2014 of rape and incest see the Lord 's Table communion! A good report one will see the Lord with his apostles despite having. Are not one of his children compared and contrasted with a parent 's love for his?... Knees ; G1119 ( 1905 ) ) do not Grow Weary Hebrews 12 compared! Still be at the end of our hebrews 12:12 tagalog depends from beginning to.. Knees ; G1119 Book is suitable for teens and up kay Jesus tagapamagitan. It mean `` he despised the shame '' down G3935, and hebrews 12:12 tagalog Slides on Hebrews in! The gospel to the world importance that requires all of our faith more to enhance understanding...