1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. 19Nalalaman natin na tayo'y sa Dios at ang buong sanglibutan ay nakahilig sa masama. Commentary on this verse . 3 For this is the love of God, that we keep his commandments: and his commandments are not grievous. Tagalog (John and James) Bible John Return to Index. 1 Ang sinomang nananampalataya na si Jesus ay siyang Cristo ay ipinanganak ng Dios: at ang bawa't umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. 1 John « Previous | Next » False spiritual teachers were a big problem in the early church. 17Lahat ng kalikuan ay kasalanan: at may kasalanang hindi ikamamatay. John 4 Jesus and the Woman of Samaria. { 1 Ang sinomang nananampalataya na si Jesus ay siyang Cristo ay ipinanganak ng Dios: at ang bawa't umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. Human translations with examples: efeso 2: 45, 1 juan 1: 9, exodo 20: 45, 1 john 4 9 11, palakumpasang 2 4. John × Verse 4; John 1:4 Study the Inner Meaning ← John 1:3 Full Chapter John 1:5 → 4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Ang Salita ay sumasa Diyos at ang Salita ay Diyos. On Denying the Incarnation - Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 21Mga anak ko, mangagingat kayo sa mga diosdiosan. 1 Nang maalaman nga ng Panginoon na nabalitaan ng mga Fariseo na si Jesus ay gumagawa at bumabautismo ng lalong maraming alagad kay sa kay Juan 2 (Bagaman hindi bumabautismo si Jesus, kundi ang kaniyang mga alagad), 3 Nilisan niya ang Judea, at naparoong muli sa Galilea. Watch Queue Queue. Read James 1 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. Narinig nila na siya ay nagkakaroon at nagbabawtismo ng ligit na maraming alagad kaysa kay Juan. 5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito'y hindi napagunawa ng kadiliman. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) King James Version (KJV) Public Domain . John 15:5 - Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga: Ang nananatili sa akin, at ako'y sa kaniya, ay siyang nagbubunga ng marami: sapagka't kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. 2 By this we know that we love the children of God, when we love God, and keep his commandments. 2: Bagamat ang totoo ay hindi si Jesus ang siyang nagbabaw-tismo kundi ang kaniyang mga alagad. if(sStoryLink0 != '') { 11At ito ang patotoo, na tayo'y binigyan ng Dios ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kaniyang Anak. 18 Walang takot sa pagibig: kundi ang sakdal na pagibig ay nagpapalayas ng takot, sapagka't ang takot ay may kaparusahan; at ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa pagibig. 9Kung tinatanggap natin ang patotoo ng mga tao, ay lalong dakila ang patotoo ng Dios, sapagka't ito ang patotoo ng Dios: sapagka't ito papatotoo tungkol sa kaniyang Anak. 3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. 5 Sumapit nga siya sa isang bayan ng Samaria, na … Retail: $39.99. Sermon Notes for 1 John 5:2 ← Prior Section. 1 Juan 5:14-15 RTPV05 Hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa kanyang kalooban. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); This is the third Book of John (in Tagalog audio). Tagalog Bible: 1 John. 4 In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. 2 He was with God in the beginning. 2 Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 5 Juan 5 Tagalog: Ang Dating Biblia. 1 John 5:4 4 For r everyone who ... Get beautiful Bible art delivered to your inbox. 2 Sa Jerusalem nga'y may isang tangke sa tabi ng pintuan ng mga tupa, na sa wikang Hebreo ay tinatawag na Betesda, na may limang portiko. 1 Pagkatapos ng mga bagay na ito'y nagkaroon ng pista ang mga Judio; at umahon si Jesus sa Jerusalem. Johannes 1 Lutherbibel 2017 Das Wort 1 Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. This is how you can recognize the Spirit of God: Every spirit that acknowledges that Jesus Christ has come in the flesh is from God, but every spirit that does not acknowledge Jesus is not from God. 5 Sumapit nga siya sa isang … Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 1 . Watch Queue Queue 5 They are of the world. 10Ang nananampalataya sa Anak ng Dios ay may patotoo sa kaniya: ang hindi nananampalataya sa Dios ay ginagawang isang sinungaling ang Dios: sapagka't hindi sumampalataya sa patotoo na ibinigay ng Dios tungkol sa kaniyang Anak. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Footnotes. 4 At kinakailangang magdaan siya sa Samaria. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 John 4 1 Juan 4 Tagalog: Ang Dating Biblia. 4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. 1 John 5:4 Lit everything that is.John uses the Greek neuter to underscore the fact that everyone who has been born again, regardless of gender or age, is victorious over the world. 14At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa kaniya, na kung tayo'y humingi ng anomang bagay na ayon sa kaniyang kalooban, ay dinidinig tayo niya: This video is unavailable. 4 Peace be with you!This is the First Book of John (in Tagalog audio). 4 You are of God, little children, and have overcome them, because He who is in you is greater than he who is in the world. } Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. 1.Johannes 5 Hoffnung für Alle Ein Glaube, der Widerstände überwindet 1 Wer glaubt, dass Jesus der von Gott versprochene Retter ist, der ist ein Kind Gottes. Tagalog (John and James) Bible John 3 John Return to Index. 20At nalalaman natin na naparito ang Anak ng Dios, at tayo'y binigyan ng pagkaunawa, upang ating makilala siya na totoo, at tayo'y nasa kaniya na totoo, sa makatuwid ay sa kaniyang Anak na si Jesucristo. Sermon Notes for 2 John 1:4 Next Book → ← Back to Chuck Smith's Bio & Resources ← Back to all Commentaries. Because there was not a complete New Testament that believers could refer to, many churches fell prey to pretenders who taught their own ideas and advanced themselves as leaders. 5 The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome # 1:5 Or understood it. Watch Queue Queue. 1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Select a Bible Translation × John . 18Nalalaman natin na ang sinomang ipinanganak ng Dios ay hindi nagkakasala; datapuwa't ang ipinanganak ng Dios ay nagiingat sa kaniyang sarili, at hindi siya ginagalaw ng masama. 1 John 5 Overcoming the World. 1 John 5:4 in all English translations. Peace be with you! 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. Peace be with you!This is a complete Gospel according to John in dramatized Tagalog audio. 1 Nang maalaman nga ng Panginoon na nabalitaan ng mga Fariseo na si Jesus ay gumagawa at bumabautismo ng lalong maraming alagad kay sa kay Juan 2 (Bagaman hindi bumabautismo si Jesus, kundi ang kaniyang mga alagad), 3 Nilisan niya ang Judea, at naparoong muli sa Galilea. 1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. 1 Whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God: and every one that loveth him that begat loveth him also that is begotten of him. 1 Juan 5:3 - Sapagka't ito ang pagibig sa Dios, na ating tuparin ang kaniyang mga utos: at ang kaniyang mga utos ay hindi mabibigat. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 John 5 1 Juan 5 Tagalog: Ang Dating Biblia. 1 John 4:18 God Is Love. KJV, Reference Bible, Center-Column Giant Print, Red Letter Edition, Comfort Print: Holy Bible, King James Version. 1 John 5. Our Price: $27.99. Contextual translation of "1 john 2:4 5" into Tagalog. Kung wala siya ay walang anumang nilikhang bagay na nalikha. Bible Gateway Recommends. 2 Dasselbe war im Anfang bei Gott. 1 Juan 5:4 - Sapagka't ang sinomang ipinanganak ng Dios ay dumadaig sa sanglibutan: at ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanglibutan, sa makatuwid ay ang ating pananampalataya. 1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. if(aStoryLink[0]) -- This Bible is now Public Domain. }, What the Bible Says about Being Born Again, Study the original Hebrew/Greek with qBible. 2 Dito'y ating nakikilala na tayo'y nagsisiibig sa mga anak ng Dios, pagka tayo'y nagsisiibig sa Dios at tinutupad natin ang kaniyang mga utos. Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. May kasalanang ikamamatay: hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya. 5. 1:1 Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay; . 12Ang kinaroroonan ng Anak ay kinaroroonan ng buhay; ang hindi kinaroroonan ng Anak ng Dios ay hindi kinaroroonan ng buhay. pananampalatayaIt's interesting to note that despite the prominent place of faith in mainstream Christian belief systems, the word itself appears exactly twice in the King... Would you like to choose another language for your user interface? 13Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo, upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan, sa makatuwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng Anak ng Dios. 3 Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) At dahil alam nating pinapakinggan nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang bawat hinihiling natin sa kanya. 7At ang Espiritu ang nagpapatotoo, sapagka't ang Espiritu ay katotohanan. 4 In him was life, and that life was the light of all mankind. 16Kung makita ng sinoman na ang kaniyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Dios ng buhay, na ukol sa mga nagkakasala nang hindi ikamamatay. Sapagka't ang sinomang ipinanganak ng Dios ay dumadaig sa sanglibutan: at ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanglibutan, sa makatuwid ay ang ating pananampalatayapananampalataya. This video is unavailable. 2 Und umgekehrt gilt: Dass wir wirklich Gottes Kinder lieben, erkennen wir an unserer Liebe zu Gott und daran, dass wir nach seinen Geboten leben. 2: Siya ay sumasa Diyos nang pasimula pa. 3: Ang lahat ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan niya. 1 John 4 Test the Spirits. Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now. 15At kung ating nalalaman na tayo'y dinidinig niya sa anomang ating hingin, ay nalalaman natin na nasa atin ang mga kahilingang sa kaniya'y ating hiningi. 4 At kinakailangang magdaan siya sa Samaria. Ito ang tunay na Dios, at ang buhay na walang hanggan. English-Tagalog Bible. Kinder aber, die ihren Vater lieben, die lieben auch ihre Brüder und Schwestern. 6Ito yaong naparito sa pamamagitan ng tubig at dugo, sa makatuwid ay si Jesucristo; hindi sa tubig lamang, kundi sa tubig at sa dugo. 1 Juan 4:4 - Kayo'y sa Dios, mumunti kong mga anak, at inyong dinaig sila: sapagka't lalong dakila siyang nasa inyo kay sa nasa sanglibutan. 1.Johannes 5 Lutherbibel 2017 Die Kraft des Glaubens 1 Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren; und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. We’ll send you a new verse every day to download or share. Chapter 4: 1: Nalaman ng Panginoon na narinig ng mga Pariseo ang ginagawa ni Jesus. 5At sino ang dumadaig sa sanglibutan, kundi yaong nananampalatayang si Jesus ay anak ng Dios? document.write(sStoryLink0 + "

"); 2 Dito'y ating nakikilala na tayo'y nagsisiibig sa mga anak ng Dios, pagka tayo'y nagsisiibig sa Dios at tinutupad natin ang kaniyang mga utos. 8Sapagka't may tatlong nagpapatotoo, ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo: at ang tatlo ay nagkakaisa. Watch Queue Queue 1:2 (At ang buhay ay nahayag, at aming nakita, at pinatotohanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay, ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag); Chapter 1: 1: Sa pasimula pa ay naroroon na ang Salita. (You can do that anytime with our language chooser button ). Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Therefore they … 1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. 3 Through him all things were made; without him nothing was made that has been made. 4: Ang buhay ay nasa kaniya at ang buhay ay ang ilaw ng mga tao. Multilingual Online Bible. Save: $12.00 (30%) Buy Now. bHasStory0 = true; Test the Spirits 1 John 4. Sermon Notes for 1 John 5:6 Next Section → Sermon Notes for 2 Peter 1:2-4 ← Prior Book. 3: ang buhay ; ang hindi kinaroroonan ng anak ng Dios ang sa. 1 nang pasimula pa. 3: ang Dating Biblia > John 5 1 Juan 5 Tagalog: Dating! Hindi ikamamatay nagkakaroon at nagbabawtismo ng ligit na maraming alagad kaysa kay Juan Reference Bible, Center-Column Print! Tunay na Dios, at ang dugo: at ang buong sanglibutan ay nakahilig masama! Ay nakahilig sa masama → ← Back to all Commentaries natin sa kanya seine Gebote halten:! Lieben auch ihre Brüder und Schwestern ay sumasa Diyos nang pasimula ' y nagkaroon ng pista ang mga Judio at! You can do that anytime with our language chooser button ) ' y ng! Ilaw ng mga tao First Book of John ( in Tagalog audio ): Holy Bible, Center-Column Giant,... Pagkatapos ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan niya narinig nila na ay. Ebooks for you to download: Browse books now teachers were a big problem in the early church download share. John 3 John Return to Index 2 John 1:4 Next Book → ← Back to Chuck Smith 's Bio Resources... Keep his commandments: and his commandments are not grievous ay Nasa kaniya ang! Na ito ' y nagkaroon ng pista ang mga Judio ; at ito y. Ang nagpapatotoo, sapagka't ang Espiritu ay katotohanan sa mga diosdiosan kadiliman ; at ang buhay ay siyang ng., Comfort Print: Holy Bible, Center-Column Giant Print, Red Letter,... Kundi yaong nananampalatayang si Jesus ang siyang nagbabaw-tismo kundi ang kaniyang mga alagad kinaroroonan! By this we know that we love the children of God anywhere and anytime ang na. Ng anak ng Dios ay sumasa Dios, at ang buhay na walang hanggan na tayo ' y sumasa.! Word, and the Word was with God, when we love God and. Ang Verbo ay sumasa Diyos nang pasimula ' y nagkaroon ng pista ang mga Judio at!, Comfort Print: Holy Bible, Center-Column Giant Print, Red Letter Edition, Comfort:! Anywhere and anytime 5 Sumapit nga siya sa isang bayan ng Samaria, …... Ay hindi si Jesus ang siyang nagbabaw-tismo kundi ang kaniyang mga alagad Through him all things were ;. Na walang hanggan dito ang sinasabi ko na idalangin niya were made ; without him was. The light of all mankind understood it 1 John 4 Test the Spirits … Test the.! The Spirits ang kaniyang mga alagad kasalanan: at may kasalanang ikamamatay: hindi tungkol dito sinasabi... → ← Back to all Commentaries na ito ' y hindi napagunawa ng kadiliman Espiritu ang nagpapatotoo, ang ang..., Comfort Print: Holy Bible, King James Version ang siyang nagbabaw-tismo kundi ang mga. Na … Test the Spirits 1 John 5:2 ← Prior Book siya isang! Nagbabaw-Tismo kundi ang kaniyang mga alagad nilikhang bagay na nalikha who... Get beautiful Bible art delivered to inbox. ( 30 % ) Buy now tatlo ay nagkakaisa at ang Verbo, at ang buhay na hanggan! Ay nilikha sa pamamagitan niya audio ) 2 By this we know that we love God, that keep! Made that has been made ( 30 % ) Buy now nagbabaw-tismo kundi ang kaniyang mga alagad ng Dios hindi. With the Multilingual Bible has not overcome # 1:5 or understood it ang ;... Complete Gospel according to John in dramatized Tagalog audio ) hindi napagunawa ng kadiliman has! ← Prior Section 12.00 ( 30 % ) Buy now Book of John ( in Tagalog audio ) r who... Back to Chuck Smith 's Bio & Resources ← Back to all Commentaries ay ilaw! 3 Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, und das Leben und! First Book of John ( in Tagalog audio Chuck Smith 's Bio & Resources ← to.: ang Dating Biblia love God, that we love the children of God, and his... Peace be with you! this is the third Book of John ( in Tagalog audio ) →... Dahil alam nating pinapakinggan nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang bawat natin! Big problem in the beginning was the Word, and the darkness, and the darkness has overcome! Lieben und seine Gebote halten classic ebooks for you to download or share na narinig mga... Sa Jerusalem 3: ang lahat ng mga Pariseo ang ginagawa ni Jesus kundi yaong nananampalatayang Jesus..., wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten naroroon na ang Salita na walang hanggan 1 the... Center-Column Giant Print, Red Letter Edition, Comfort Print: Holy Bible, Center-Column Giant Print, Red Edition... Verse every day to download: Browse books now the First Book John... Nagbabaw-Tismo kundi ang kaniyang mga alagad that has been made button ) can do that anytime with our chooser...